رشد‹بیش‹از‹۰۱درصدی‹تولید‹کاتد‹شرکت‹مس

در‹۲ماه‹نخست‹سال‹۷۹‹محقق‹شد

SMTnewspaper - - معدن -

شرکت ملی صنایع مس ایران بر اساس آمار تولید، تا پایان اردیبهش//ت س//ال جاری موفق به رشد تولید بیش از ۰۱درصدی کاتد مس شد.

ب//ه گ//زارش مسپرس، ش//رکت م//س ت//ا پایان اردیبهشت سال جاری ۳۳ هزار و ۰۰۵ تن کاتد تولید ک//رده که در برابر برنامه تعریفش//ده ۰۳هزار و ۰۸۲ تنی، نشاندهنده رشد ۰۱/۵درصدی است.

ع//الوه ب//ر این، مقایس//ه تولید کاتد ش//رکت مس نس//بت ب//ه مدت مش//ابه س//ال گذش//ته (۶۲هزار و ۰۹۱تن) بیانگر این اس//ت که تولی//د محصول نهایی ش//رکت مس از افزایش ۸۲ درصدی برخوردار ش//ده است.

بر اس//اس این گ//زارش، آند تولیدی ش//رکت مس نی//ز در این ۲ماه ۵۴هزار و ۴۷۲تن بوده که نس//بت ب//ه برنامه تعریفش//ده ۹۳هزار و ۲۹۵تن//ی، افزایش ۴۱درصدی داشته است.

همچنین مقایس//ه آم//ار تولید آند ش//رکت مس در مقایس//ه با مدت مش//ابه سال گذش//ته (۲۳هزار و ۰۰۵ ت//ن) نش//اندهنده افزای//ش ۹۳درص//دی است.

عالوه ب//ر این، تا پایان اردیبهش//ت ۷۹ تولید مس محتوی شرکت ملی صنایع مس ایران از مجتمعهای مس سرچشمه، میدوک و سونگون، درمجموع۳۵هزار و ۶۳۳تن بوده که در برابر برنامه تعریفشده ۹۴هزار و ۰۶۴تنی، رشد ۸/۵درصدی داشته است.

مقایس//ه آم//ار تولید م//س محتوی ش//رکت مس در مقایس//ه با مدت مشابه سال گذش//ته (۱۲۵هزار و ۸۸۴ ت//ن) نش//اندهنده افزای//ش ۳/۶درص//دی است.

تولید کنس//انتره مس نیز در این دوره زمانی، رشد ۰۱درصدی را تجربه کرده، بهطوریکه در این مدت، ش//رکت مس ۳۱۲هزار و ۶۹۳تن نس//بت ب//ه برنامه تعریفش//ده ۳۹۱ه//زار و ۳۴۵تنی، کنس//انتره مس تولید کرده است.

همچنین کل استخراج شرکت مس از مجتمعهای سرچش//مه، میدوک، س//ونگون و معادن دیگر در این ب//ازه زمان//ی درمجم//وع ۳۳میلی//ون و ۸۰۷هزار تن بوده که در مقایس//ه با برنامه تعریفش//ده ۸۲میلیون و ۲۴۸ه//زار تنی، از رش//د ۶۱درصدی برخوردار بوده است.

افزون ب//ر این، برنامه تعیینش//ده برای برداش//ت سنگ س//ولفوری تا پایان اردیبهش//ت سال جاری از مجتمعه//ای مس سرچش//مه، میدوک و س//ونگون ۸میلیون و ۹۹۸هزار تن بوده که با عملکرد ۹میلیون و ۴۶۵ه//زار تنی، ۷/۵درص//د از برنام//ه جلوتر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.