صادرات، اوج قدرت و هنر تولیدکنندگان ایرانی است

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان جنوب

SMTnewspaper - - صنایع معدنی -

با توجه به اهداف تعیین ش//ده در سند چشمانداز توسعه و ب//ا در نظ//ر گرفتن تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در س//ال ۴۰۴۱و س//رانه مصرف آن، اهمی//ت صادرات بیش از پیش خود را نشان میدهد، تا جایی که برخی واحدهای فوالدی از ابت//دا با هدف صادرات و در نظر گرفتن چنین ش//رایطی ساخته ش//دهاند. این واحدها باید از هماکنون برای حضور موف//ق در بازار رقابت بینالمللی تالش کنند. پایگاه خبری فلزات آنالین با هدف بررس//ی امکان توسعه پایدار صادرات با مدیرعامل ش//رکت فوالد هرمزگان بهعنوان یک شرکت موف//ق در امر صادرات به گفتوگو نشس//ته اس//ت. فرزاد ارزان//ی اعتق//اد دارد اوج قدرت و هن//ر تولیدکنندگان در عرصه صادرات به نمایش گذاش//ته میشود. متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.

صادرات از چه اهمیتی برخوردار اس/ت و حضور پایدار در بازار صادراتی به چه الزامهایی نیاز دارد؟

اوج ق//درت و هنر تولیدکنن//دگان در عرصه صادرات به نمایش گذاشته میشود چراکه امکان حضور و کسب سهم از بازار رقابت جهانی بهمنزله توانمندی یک ش//رکت است. ب//رای حضور موفق در ب//ازار بینالملل//ی الزاماتی همچون کیفیت مناسب محصول، قیمت مناسب، خوشقولی بهویژه در تحویل بهموقع سفارشها و وفاداری باید مورد توجه قرار گیرند و رعایت شوند. از میان الزامهای یاد شده، وفاداری از اهمیت ویژهای برخوردار است و سهم بسزایی در حفظ بازار صادرات//ی دارد چراکه خریداران ترجی//ح میدهند از ادامه ارتباط با یک شرکت در آینده و در شرایط مختلف اطمینان داشته باش//ند تا بتوانند برای تامین محصول در بلندمدت برنامهریزی کنند. بر همین اس//اس باید تاکید کرد که نگاه کوتاهمدت، توسعه پایدار صادرات را تضمین نمیکند.

صادرکنن/دگان در کش/ور ما با چ/ه چالشهایی روب/هرو هس/تند؟ ب/ا چ/ه راه/کاری میت/وان از صادرکنندگان حمایت کرد؟

ص//ادرات، منافع ملی کش//ور را بهدنب//ال دارد و باید از آن حمایت همهجانبه ش//ود. برای توس//عه ص//ادرات باید در قوانین مربوط به حوزه صادرات تجدیدنظر ش//ود یعنی قوانی//ن بهگون//های وضع ش//وند که امکان ص//ادرات را در بلندمدت تضمین کنند.

€ €

وقتی س//خن از ص//ادرات به میان میآید، باید مس//تمر باشد. در نتیجه، استراتژیهای کشور باید به گونهای تنظیم ش//وند که تولیدکنندگان نگران آینده فعالیت خود نباشند چراکه در عقد قرارداد صادراتی، تعهداتی برای ش//رکتها ایجاد میشود. بنابراین تولیدکنندگان باید از شرایط داخلی کش//ور، اطمینان یابند تا در ب//ازار جهانی، مطمئن و موفق حضور پیدا کنند. عالوه بر مورد یاد ش//ده، تسهیالتی باید به صادرات اختصاص یابد و از مش//وقهای الزم اس//تفاده شود. وضع مش//وقهای صادراتی، ارائه تسهیالت بانکی به صادرکنن//دگان و.... این امر را تس//هیل میکند و موجبات توسعه آن را فراهم میآورد. در ادامه، شرایط باید بهگونهای مهیا ش//ود تا در بازگشت پول صادرات به کشور، شرکتها با توجه به ش//رایط جهانی، متضرر نشوند. بدون شک سود نهایی چنین حمایتهایی، به کشور باز خواهد گشت.

آی/ا همجواری با آبه/ای آزاد و بنادر متعدد در کش/ور، مزیتی ب/رای صاحبان صنایع کش/ور بهویژه صنعت فوالد ایجاد کرده است؟

وج//ود آبه//ای آزاد در مرزهای جنوبی کش//ور را باید ظرفیتی برای توس//عه صنعت و صادرات دانس//ت؛ هرچند از این ظرفیت، آنطور که باید اس//تفاده نش//ده است. برای بهرهگیری از مزیت یاد شده، بنادر کشور باید به اسکلههای اختصاصی صادرات مجهز شوند.

گفتن//ی اس//ت، بی//ش از ۰۵ درصد ص//ادرات و واردات کش//ور از اسکله شهید رجایی انجام میشود اما این اسکله پاس//خگوی نیاز کشور نیست. عالوه بر آن از همین اسکله،

€

محص//والت صنعت//ی همچون ف//والد و مایحتاج اساس//ی زندگی مردم همچون گندم مبادله میشود. همین موضوع مش//کالت فراوانی ب//رای صاحبان صنایع فراه//م میآورد. طبیعی اس//ت که در مش//ترک بودن بندرها، واردات گندم و برن//ج در اولوی//ت ق//رار دارد و واردات و صادرات س//ایر محصوالت در رتبههای بعدی قرار میگیرد. بر همین اساس پیشنهاد شده که اسکلهای به صادرات فوالد اختصاص یابد. همچنین پیش//نهاد ش//د تا اس//کله قدیمی منطق//ه ویژه، الیروبی شود و برای صادرات فوالد مورد استفاده قرار گیرد.

عملک/رد صادرات/ی ف/والد هرم/زگان را چگونه ارزیابی میکنید؟ محصوالت خود را به چه کشورهایی صادر میکنید و چه اهداف صادراتی دارید؟

نی//روی انس//انی توانمند و متخص//ص، نزدیکی به خلیج ف//ارس، تولی//د محصوالت ب//ا کیفیت و همچنی//ن ارتباط درست و وفادارانه با مشتری را باید از مهمترین امتیازهای فوالد هرمزگان دانست که تسهیلکننده صادرات برای این مجموعه هستند و موجب شدهاند این مجموعه در صادرات، موفق عمل کند. ش//رکت فوالد هرم//زگان از ابتدا با هدف صادرات احداث ش//د و صادرات بهمنزل//ه امکان حیات آن اس//ت. حدود ۰۷درصد محصوالت این ش//رکت صادر شده و ۰۳درصد باقیمانده نیز ب//رای تامین نیاز داخلی مصرف میش//ود. بنابراین حذف ص//ادرات را باید بهمنزله تعطیلی این واحد دانست.

توج//ه به ای//ن نکته ض//روری بهنظر میرس//د که فوالد هرمزگان عالوه بر توجه به صادرات، تامین نیاز داخل را نیز

€

در اولویت خود قرار داده اس//ت یعنی براس//اس نیاز داخل، میزان ص//ادرات تولیدات خود را تنظی//م میکنیم چراکه اولویت ما حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. در ادامه، ب//ا توجه به ظرفیت کارخانه و س//قف تولید، مازاد تولید را صادر میکنیم. این ش//رکت در س//ال گذشته، حدود ۰۰۵ ه//زار تن محصول را در داخل کش//ور به فروش رس//اند و ح//دود یک میلیون تن دیگر را ص//ادر کرد. محصول تولید ش//ده در این شرکت (یعنی اس//لب) برای تبدیل به بیلت یا ورق به سایر کش//ورها صادر میشود. کشورهای آسیای جنوبش//رقی همچون تایلن//د، تایوان، اندون//زی، مالزی، هند، کش//ورهای اروپایی همچون فرانسه، ایتالیا ...و مقصد تولیدات فوالد هرمزگان هس//تند. ف//والد هرمزگان در نظر دارد در س//ال ۷۹، پس از تامین نی//از داخلی، مازاد تولید خود تا ظرفیت اسمی را صادر کند.

عملکرد تولید ش/رکت فوالد هرمزگان را در یک س/ال گذش/ته، چگونه ارزیابی میکنید؟ این شرکت چه برنامههایی برای آینده دارد؟

ظرفی//ت تولید ف//والد هرم//زگان برای یک س//ال، ۵/۱ میلی//ون تن برآورد میش//ود. میزان تولید این ش//رکت در س//ال ۶۹، ح//دود یک میلی//ون و ۸۰۴ هزار ت//ن گزارش ش//د. در سال جاری نیز برای تولید بهاندازه ظرفیت اسمی شرکت برنامهریزی شده است. این واحد، اجرای طرحهای توسعهای را در دستور کار دارد و بر همین اساس قراردادی با ش//رکت SMS برای تامین فاینان//س خارجی به قیمت ۰۵۲ میلیون یورو بسته است. با اجرای این پروژه، ظرفیت ف//والد هرمزگان از ۵/۱ میلی//ون تن فعلی به ۳ میلیون تن افزایش خواهد یاف//ت. مذاکرههای اجرای این پروژه، انجام شده است، قرارداد آن نیز بسته شده و مبادلهها انجام شده است. در حال حاضر نیز در مرحله فاینانس خارجی هستیم و تنها قس//متی از بروکراس//یهای اداری در ایران و ایتالیا مانده اس//ت. بنابراین امید میرود در س//ال جاری، از واحد جدید فوالد هرمزگان برای تولید اسلب بهرهبرداری شود.

س//اخت واحد دیگ//ری برای تولید محص//والت نورد نیز در دس//تور کار این ش//رکت قرار دارد و در ادامه، طرحهای توسعهای پیگیری میشود. هدف این پروژه، تولید محصولی با ارزشافزوده باالتر است.

€

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.