انتقاد‌کانادا‌از‌وضع‌ تعرفه‌بر‌واردات‌فلزات‌

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

«بیل مورنو» وزیر دارایی کانادا، اقدام امریکا برای وضع تعرفه بر واردات فوالد و آلومینیوم به بهانه تهدید امنیتی را «مضحک» خواند.

ب//ه گ//زارش ایرنا ب//ه نقل از رویت//رز، وی اظهار ک//رد: به ش//دت مخالفت//م را با وضع تعرف//ه ب//ر بخش ف//والد و آلومینی//وم اعالم میکن//م. از دید ما، مضحک اس//ت که کانادا یک خط//ر امنیتی تلقی ش//ود. وزیر دارایی کان//ادا گف//ت ای//ن تعرفهه//ا ممکن اس//ت هزینهه//ای مصرفکنن//دگان و تاجران این کش//ور را افزایش دهد. مورنو در حال حاضر میزبان نشس//ت وزی//ران دارایی و رییس//ان بانکه//ای مرکزی کش//ورهای گ//روه هفت است. نشست س//ران گروه هفت ۸ و ۹ ژوئن (۸۱ و ۹۱ خ//رداد) در «ش//ارلوا» کب//ک در کانادا برگزار میش//ود. دول//ت امریکا تعرفه واردات آلومینی//وم و ف//والد را افزایش داده و به ترتیب به ۰۱ و ۵۲ درصد رس//انده اس//ت. ب//ه دنبال اعالم این تصمیم، کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم از طرحهای تالفیجویانه خبر داده و به سمت یک جنگ جهانی تجاری حرکت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.