ظرفیت اشتغال زرشوران ۲برابر میشود

با امضای قرارداد فاز دوم طالی زرشوران

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

قرارداد ساخت کارخانه جدید فرآوری و استحصال طالی زرشوران بین ش//رکت گس//ترش معادن و صنایع معدنی طالی زرش//وران و ش//رکتهای کاهنربا و فوالدتکنیک در س//اختمان سازمان توسعه و نوس//ازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) امضا ش//د. زمان برگزاری این آیین، شنبه هفته گذشته بود و مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو، روانبخش امیری مدیرعامل ش//رکت گسترش مع//ادن و صنایع معدنی طالی زرش//وران، اردش//یر س//عدمحمدی معاونت طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو و جمعی از اعضای هیات مدیره زرشوران از حاضران در این آیین بودند.

ب//ه گزارش در ای//ن آیین، امیری از س//رمایهگذاری ۰۰۳ میلیارد تومانی برای این واحد جدید خبر داد و اضافه کرد در ۳ سال آینده حدود ۰۰۵ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه خواهد ش//د. کرباسیان نیز در تکمیل سخنان مدیرعامل زرشوران از راهاندازی فاز دوم کارخانه طالی زرشوران در مناقصه بینالمللی ۲ مرحلهای و در قالب ایپیس//ی ( )EPC خبر داد و افزود مقرر بود برنده مناقصه، س//اخت فاز دوم کارخانه فرآوری و استحصال طالی زرشوران را در مدت ۳ سال و با ظرفیت ۳ تن انجام دهد. وی همچنین از افزایش ظرفیت اشتغالزایی این واحد از ۰۰۷ نفر به بیش از ۲برابر خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.