میلیارد تومانی

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

روانبخ//ش امی//ری درب//اره فرآیند س//پری ش//ده تا امروز و رس//یدن به مرحله انعقاد قرارداد س//اخت کارخانه فرآوری و اس//تحصال طالی زرشوران (فاز توس//عه طالی زرشوران) توضیح داد: با توج//ه به اکتش//افات جدید و بررسیهایی که در حوزه معادن انجام ش//ده، افزایش میزان ذخای//ر و همچنین افزای//ش رتبه دقت ذخایر، تصمیمهایی در فاز توس//عه برای ایج//اد یک کارخانه جدید گرفته شد و ما در سال گذشته، مراحل مختلف برگزاری مناقصه را پشت سر گذاشتیم.

ای//ن مناقصه در ۲مرحله و به صورت بینالمللی اجرا ش//د و اج//رای کار در قالب قراردادهای ایپیس//ی بود. پس از طی مراحل مختلف، برنده این مناقصه انتخاب ش//د و به دنبال آن، امروز چنین آیینی برگزار میش//ود. برنده این مناقصه در واقع یک شرکت ایرانی-خارجی و طرف خارجی، شرکتی از افریقای جنوبی است.

وی اف//زود: ظرفیت ورود خاک یا کانس//نگ به این کارخانه ۰۰۶ هزار تن تعریف ش//ده اس//ت. برای م//اده معدنی موجود در معدن، این کارخانه براس//اس مطالعات مهندس//ی طراحی میشود و در مدت زمان مقرر ساخته خواهد شد.

ب//رآورد می//زان س//رمایهگذاری در این واحد ح//دود ۰۰۳ میلیارد تومان اس//ت که فقط ش//امل این کارخانه خواهد شد. بخش//ی از زیرس//اختها نیز باید تکمیل ش//ده و توسعه داده شود.

همچنی//ن براس//اس توافقنامهای که در گذش//ته با ایمیدرو منعقد ش//ده و در س//ال جاری، بازنگری و بازطراحی میشود زیرس//اختها به این مبلغ اضافه خواهد شد. برآوردهای اولیه نشاندهنده حدود ۰۰۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری است که در ۳ سال آینده صرف این پروژه میشود.

‹ استفاده از فناوری پیا ایکس

امیری در بخش دیگری از سخنان خود از بکارگیری فناوری اکسیداس//یون تحت فش//ار یا پ//یا ایک//س pressurized( )oxidation در ای//ن کارخان//ه خب//ر داد و گف//ت: ش//رکت تامینکنن//ده این فناوری نیز از ش//رکتهای صاحبنام جهانی اس//ت و فهرست تامینکنندگان تجهیزات نیز به خوبی تنظیم ش//ده، در نتیجه بیش//تر تامینکنندگان تجهیزات ما اروپایی هستند.

کرباسیان در تکمیل س//خنان امیری گفت: فاز یک این کارخانه در سال ۳۹ به بهرهبرداری رسید اما با وجود زحمتهایی که برای آن کش//یده شده بود، به این دلیل که طراحی و تامین ماشینآالت آن در زم//ان تحریم انجام ش//ده بود، کیفیت الزم را نداشت. خوش//بختانه اکنون مشکالت کارخانه برطرف ش//ده، ضمن اینکه در ق//رارداد کنونی از پیمانکار برنده خواسته شده که اصالحات فاز یک را انج//ام دهد. در نتیجه پیشبینی ما این اس//ت ک//ه در نهایت ۲کارخانه طالی زرش//وران تا پایان عملی//ات این پروژه بتوانند به ۵/۳ تن و پس از آن به ۵ تن طال دست پیدا کنند.

بدیهی اس//ت که نوع خاک ه//م تاثیر دارد اما با فناوریهای جدید میتوان ظرفیت طالی کشور را افزایش داد. خوش//بختانه در ۳ تا ۴ سال گذشته، همکاران ما در طالی زرش//وران و معاونت معدنی ایمیدرو اکتش//افات جدی//دی در آن منطقه انجام دادن//د. اکن//ون ۰۳ ت//ن به ذخی//ره قطعی طالی منطقه افزوده شده و حدود ۰۲۱ تن ذخیره قطعی دارد. عملیات اکتشافی نیز ادامه دارد و پیشبینی میش//ود به دلیل اینکه این منطقه در رگه طالیی قرار گرفت//ه، ذخایر جدیدی هم بهدس//ت آید. بر همین اس//اس تصمیم گرفتی//م عملیات فاز۲ را با همکاری یک شرکت از افریقای جنوبی آغاز کنیم.

رییس هیات عامل ایمی//درو افزود: اکنون ۰۰۷ نف//ر در آن منطقه مش//غولند ک//ه از اهالی حوزه تکاب و ش//هرها و روس//تاهای اطراف هستند و با این پروژه نیز این رقم بهدس//تکم ۲ برابر افزایش خواهد یافت.

بدیهی است ما از مسئوالن و مردم محلی انتظار داریم در ش//رایطی که برای جوانانش//ان اشتغال ایجاد ش//ده اس//ت، از س//رمایهگذاران این پروژه حمایت ویژه کنند، ضمن اینکه دولت هم حمایت ویژه خود را انجام خواهد داد و باعث تحول در آن منطقه خواهد شد.

‹ مسئولیت اجتماعی

کرباس//یان در ادامه، به عملی ش//دن مسئولیت اجتماع//ی بخ//ش مع//دن کش//ور در ای//ن پروژه

‹ رشد تولید طالی زرشوران به ۲ تن

مع//اون وزی//ر صنعت، مع//دن و تج//ارت ایران در ادام//ه س//خنان خود در آیین امض//ای قرارداد س//اخت کارخان//ه جدید ف//رآوری و اس//تحصال طالی زرش//وران، ایران را کشوری معدنی معرفی ک//رد و توضیح داد: با عنایت وی//ژهای که خداوند به ما داش//ته، در کنار نف//ت و گاز، معادن فراوانی نیز در کش//ور وجود دارد. متاسفانه به دلیل اینکه همواره س//ایه نف//ت بر اقتصاد ما ب//وده، در زمینه مع//دن به اندازه مورد نظر س//رمایهگذاری نش//ده اما خوش//بختانه با توجه به سیاس//تهایی که در اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده، توجهی که به معدن شده و اقدامات وسیعی که سازمان ایمیدرو در اکتش//اف انج//ام داده، اکنون ب//ه ذخایر جدید رسیدهایم.

از جمل//ه این ذخایر ۰۳ تن طال در زرش//وران و حدود ۰۰۲ میلیون تن ذخیره قطعی س//نگآهن در س//نگان اس//ت. ذخای//ر طالیی م//ا در معادن خراسان جنوبی، کردستان و سیستان و بلوچستان هم کشف شده و با وجود اینکه این ظرفیت خیلی زیاد نیس//ت اما مجم//وع آنها می//زان ذخایر ما را افزایش میدهد.

او ادامه داد: زرش//وران در س//ال گذش//ته ۰۵۸ کیلو طال با عی//ار۴۲ تولید کرد و اگر نقایص خط نخست برطرف ش//ود، پیشبینی میشود تا پایان س//ال جاری، تولید طال به ۰۰۲۱ کیلو در سال و ۲ تن در مجموع برس//د و در کل س//ال آینده نیز تولی//د طالی آن از ۰۰۲۱ کیل//و فراتر رود. طالی تولید شده بر اساس مقررات کشور و بانک مرکزی

‹ افزایش ذخایر معدنی در سال گذشته

رییس هیات عامل ایمیدرو در حاشیه این آیین به خبرنگاران گفت: تا پایان س//ال گذش//ته، طی کارهای وسیعی که ایمیدرو انجام داد حدود ۰۰۵ میلی//ون تن ب//ه ذخایر قطعی س//نگآهن، حدود ۰۵۴ میلی//ون تن به ذخایر زغال س//نگ و حدود ۰۵ تن طال به ذخایر کشور اضافه شد.

در ح//وزه م//س، کرومی//ت و س//ایر اق//الم هم ذخایر جدیدی کش//ف کردیم. همچنین اکتشاف خاکه//ای دربردارنده ذخای//ر عناصر کمیاب را از ۰۰۳ هزار تن به ۱میلیون و ۰۰۲ هزار تن افزایش دادیم.

وی در جواب پرس//ش خبرن//گاران درباره تاثیر تحریمها بر بخش معدن کش//ور اظهار کرد: هنوز هیچ تصمی//م قطعی گرفته نش//ده و همه منتظر هس//تند ببینن//د نتیج//ه مذاکره مقامات کش//ور ب//ا هیات اروپایی چیس//ت. آنچ//ه در حال حاضر میتوان گفت این اس//ت ک//ه اروپاییها همچنان عالقهمند به همکاری با ایران هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.