رشد ۲برابری اشتغال

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

اش//اره کرد و گفت: اتفاق خوب دیگر به مس//ئولیتهای اجتماعی برمیگردد که این کارخانه بر عهده دارد.

ایمیدرو اکن//ون با همکاری وزارت راه قصد تعری//ض راه تکاب-دندی را دارد و کمک به توس//عه درمان//ی منطقه نیز در بودجه کنونی این کارخانه دیده ش//ده و در نهای//ت آن منطقه به عن//وان منطقه ویژه طال شناخته میشود. در ب//ورس عرضه میش//ود و بیش//تر خری//داران آن ه//م عرضهکنن//دگان پاییندس//ت محص//والت طالی//ی هستند.

ایمی//درو در کش//ور نزدیک به ۰۵ تن ذخایر جدید طال کش//ف کرده که حدود ۰۳ تن آن در منطقه زرشوران قرار دارد و حدود ۰۲ ت//ن در دیگر نقاط پراکنده اس//ت. زمینه کش//ف ذخایر جدید طال در کشور وجود داشته و کارهای اکتشافی ما نیز در ایمیدرو ادامه دارد.

کرباس//یان در پاسخ به پرسش//ی درباره توسعه صنای//ع پاییندس//تی ط//ال در منطقه زرش//وران گف//ت: یک//ی از هنرهایی که در کش//ور ما وجود دارد، مربوط به س//اخت طالست که در این زمینه صادرات هم داریم.

بدیهی اس//ت ما به کس//انی که در این منطقه و در صنایع پاییندس//ت س//اخت طال فعال باشند، تسهیالتی ارائه میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.