‌مکزیک‌ به‌سازمان‌تجارت‌جهانی‌ شکایت‌کرد

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

امریکا با اعمال تعرفه واردات بر فوالد، قوانین س//ازمان تج//ارت جهانی را نقض کرده اس//ت. وزارت اقتصاد مکزی//ک اعالم کرد اختالفهای تجاری خود با امریکا بر س//ر تعرفههای وارداتی روی ف//والد و آلومینی//وم را به س//ازمان تجارت جهان//ی ارج//اع خواهد داد. ب//ه گزارش چیالن ب//ه نقل از رویت//رز، وزارت اقتص//اد مکزیک در ادام//ه افزوده که ب//ه باور این کش//ور، امریکا با وض//ع تعرف//ه ۵۲ درص//دی روی واردات فوالد و تعرف//ه ۰۱ درص//دی ب//ر واردات آلومینی//وم، قوانین س//ازمان تجارت جهان//ی را نقض کرده اس//ت. در این بیانیه آمده اس//ت: دولت مکزیک اطمینان میدهد اقداماتش در راس//تای تقویت حاکمیت قوانین تجارت بینالملل و متناسب با خس//ارتهایی باشد که این کشور متحمل شده اس//ت. مکزیک پیشتر اعالم کرده بود دست به اقدامات متقابل در برابر وضع تعرفههای وارداتی از جانب امریکا میزند و محصوالت کشاورزی و صنعت//ی وارداتی از امریکا را هدف قرار میدهد. کانادا و اتحادیه اروپا نیز وعده دادهاند تعرفههای جدی//دی بر طی//ف گس//تردهای از محصوالت امریکای//ی اعم//ال خواهند ک//رد. به گفته یکی از مقام//ات س//ازمان تجارت جهان//ی، اتحادیه اروپا جمعه گذش//ته درخواس//ت مشاوره بر سر تعرفههای امریکا را ثبت کرد که نخس//تین گام برای حل مناقشههای تجاری در این سازمان به ش//مار میرود. تعرفههای اعمال ش//ده، بخشی از تالش دونال//د ترامپ، رییسجمهوری امریکا ب//رای محافظت از صنایع امریکا در برابر آنچه او رقابت ناعادالنه بینالمللی خوانده است، به شمار م//یرود و بر روابط با اتحادی//ه اروپا و همچنین مذاکرههای تجارت آزاد با مکزیک و کانادا تاثیر گذاش//ته است. گفتنی اس//ت، کانادا و اتحادیه اروپا نیز اعالم کردهاند در سازمان تجارت جهانی از دولت امریکا ش//کایت کرده و همزمان دست به اقدامات تالفیجویانه زده و بر برخی کاالهای آن کشور تعرفه وضع میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.