ساختار طرح مهدیآباد همتراز استانداردهای جهانی

رییس‹هیا ‹تعامل‹ایمیدرو‹تاکید‹کرد

SMTnewspaper - - معدن -

ریی//س هی//ات عامل ایمی//درو گفت: س//اختار طرح مهدیآباد، همتراز استانداردهای جهانی است.

مه//دی کرباس//یان تصریح کرد: ط//رح مهدیآباد در بخشهای مطالعات زمینشناسی، تجهیز و بهرهبرداری معدن، س//اخت کارخانههای فرآوری، تامین آب و برق، دفع پساب و سد باطله و مطالعات زیستمحیطی، دارای ساختار منسجم و برنامهریزیشده است.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مهدی کرباس//یان در نشس//ت با س//رمایهگذاران و مدیران مجتمع معدنی مهدیآباد، اظهار ک//رد: مهدیآباد یکی از معادن بزرگ جهان است و راهاندازی آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو اقدامی مهم به شمار میرود.

وی ادامه داد: بر اس//اس برنامهریزیها؛ ۰۰۲ هزار تن در فاز نخست و ۰۰۴ هزار تن در فاز دوم تولید میشود و در س//ال ۱۰۴۱ ب//ه عنوان فاز نهای//ی، ۰۰۸ هزار تن کنسانتره روی سولفیدی تولید خواهد شد.

‹تحقق‹5۷درصد‹برنام ‹ههای‹مهد ‹یآباد‹ ‹

در ادام//ه این جلس//ه، بهرام ش//کوری، رییس هیات مدیره کنسرس//یوم س//رمایهگذاری مع//دن مهدیآباد نیز گف//ت: ۵۷درصد برنامههای مجتمع س//رب و روی مهدیآباد در دولت دوازدهم اجرایی خواهد شد.

وی با اش//اره به ضرورت همکاری دولت در تخصیص تسهیالت ارزی به این مجتمع افزود: سرمایهگذاریهای الزم در ایجاد زیرساختهای مجتمع مهدیآباد از سوی بخش خصوصی انجام شده است و امیدواریم با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمینه اعطای تسهیالت ارزی برای سرعت بخشیدن به پروژه فراهم شود.

‹هد ‹فگذار ‹یهای‹مهد ‹یآباد ‹

از س//وی دیگر، مهرداد حیدری، مدیرعامل ش//رکت س//رمایهگذاری مع//دن مهدیآباد در تش//ریح عملکرد طرح س//رب و روی مهدیآباد اعالم ک//رد: کارخانههای فرآوری با ظرفیت تولید ساالنه ۰۰۸ هزار تن کنسانتره روی ب//ا عیار حداقل ۵۳درصد یا معادل آن ۰۸ هزار تن کنسانتره س//رب – نقره با عیار ۰۶درصد سرب ساخته خواهند شد.

وی ب//ا بیان اینکه اقدامات الزم ب//رای تامین و انتقال زیرس//اختهای مورد نیاز و تولید محصول، بهرهبرداری، نگهداری و فروش محصوالت تولیدی در دستور کار قرار گرفته اس//ت، تصریح کرد: ظرفیت تولید اکس//ید روی در س//ال نخس//ت ۵۷درصد، در س//ال دوم ۰۹درصد و در س//الهای س//وم و چهارم به بعد ۰۰۱درصد خواهد ش//د. همچنین، از سال دوم ظرفیت تولید سولفید روی ۵۷درصد، س//ال س//وم ۰۹درصد و س//ال چهارم به بعد ۰۰۱درصد هدفگذاری شده است.

وی ادامه داد: مجموع ظرفیت تولید در س//ال دوم به ۰۰۶ هزار تن، در س//ال سوم به ۰۲۷هزار تن و در سال چهارم به بعد، به ۰۰۸هزار تن خواهد رسید.

وی درباره برنامههای سرب و روی مهدیآباد در زمینه س//اخت کارخانههای ف//رآوری گفت: س//اخت کارخانه فرآوری از خاک س//ولفیدی به ظرفیت ۰۰۲ هزار تن در سال از اهداف این بخش به شمار میرود.

حیدری همچنین از انجام عملیات پیشباطلهبرداری ب//ه میزان ۹۲ میلی//ون تن خبر داد و اف//زود: در تامین آب، فعالیته//ای مقدماتی و هزینهه//ای مربوط انجام شده است.

مدیرعامل شرکت سرمایهگذار معدن مهدیآباد گفت: برق مورد نیاز طرح به میزان ۰۸ مگاوات اس//ت و جمع کل س//رمایهگذاری مورد نیاز در ای//ن بخش به ۰۸۰۱ میلیارد ریال میرسد.

حیدری افزود: در زمینه آثار زیس//تمحیطی ساخت کارخانهه//ای فرآوری و س//دباطله و دریافت مجوزهای زیستمحیطی، گزارش مطالعات ارزیابی تهیه شده است و مجوزهای مربوط به مس//یر انتقال پس//اب از سازمان حفاظت محیطزیس//ت کش//ور و اداره کل محیطزیست استان یزد دریافت شده است.

بهرام شکوری: ۵۷درصد برنامههای مجتمع سرب و روی مهدیآباد در دولت دوازدهم اجرایی خواهد شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.