روزگار‹مس‹سکه‹م‹یشود

SMTnewspaper - - معدن -

قیمت مس در هفته گذشته با قرار گرفتن روی عدد ۷هزار و ۰۰۳ دالر رکورد ۴ سال و نیم گذشته را شکست. تضعیف دالر امریکا، بسته شدن یکی از واحدهای ذوب در هند و ترس از کاهش تولید معدن اس//کوندیدا دالیل این افزایش قیمت بیسابقه هستند.

ب//ه گزارش عصر مس آنالین پس از س//الها رک//ود، روز جمعه قیمت مس در بورس فلزات لندن به ۷هزار و ۸۴۳ دالر رسید؛ عددی که در ۴ سال و نیم گذشته بیس//ابقه بوده اس//ت. در هفته گذش//ته چند رویداد منجر به این افزایش قیمت ش//د. در گام نخس//ت تضعیف دالر ایاالت متحده امریکا که باعث کاهش قیمت کامودیتیها برای دارندگان سایر ارزها میشود، بر این افزایش قیمت اثرگذار بود و افزایش قیمت ۵/۱درصدی را برای فلز س//رخ در ب//ورس فلزات لندن به همراه داشت.

با این حال تحلیلگ//ران معتقدند دلیل اصلی این افزایش غیرمنتظره را باید در ش//یلی، بزرگترین تولیدکننده مس جهان، جس//توجو کرد. اسکوندیدای شیلی، بزرگترین معدن مس و برترین تولیدکننده فلز س//رخ در دنیا، از س//ال گذش//ته میالدی با اعتصابات کارگری و مذاکره برای دس//تمزد درگیر بوده اس//ت. اگرچه مذاکرهه//ای دس//تمزد بین بیاچپی بیلت//ون، مالک اصلی اس//کوندیدا و اتحادیه کارگ//ری در نهایت منجر به توافق//ی کوتاهمدت و پایان موق//ت اعتصاب در این معدن ش//ده بود اما اخبار رسیده از آخرین دور مذاکرهها در جمعه گذشته نشانه درخواست اتحادیه کارگری برای افزایش دستمزد است.

درخواس//ت اتحادیه کارگران معدن مس اسکوندیدا که نمایندگی ۰۰۵۲ کارگر این معدن را به عهده دارد، افزایش قابل توجه پاداش و رساندن آن به عددی بین ۵۳هزار تا ۱۴هزار و ۰۰۵ دالر و افزایش ۵درصدی حقوق ساالنه است.

هانت//ر هیلکوت، تحلیلگر موسس//ه خدم//ات مالی اینِوس//ِتک در این زمینه به فاینانشیال تایمز گفت: اگرچه بیاچپیبیلتون نمیخواهد دوباره توقف تولید ناشی از اعتصابات کارگری (مشابه آنچه در سال گذشته میالدی به مدت ۴۴ روز تجربه کرد) داشته باشد اما این شرکت بزرگ معدنی به فکر ارزش بلندمدت داراییهای خود نیز هس//ت و چنانچه با این افزایش دس//تمزد و پاداش موافقت کند، ارزش بلندمدت معدن اسکوندیدا را به خطر خواهد انداخت.

پیشبینیهای مش//ابه از ب//ه نتیجه نرس//یدن دور تازه مذاکرهه//ای کارگری خبر میدهد. با این حال روی دیگر س//که افزای//ش قیمت مس را نه در امریکای جنوبی که در آس//یا باید یافت. ماه گذش//ته میالدی، اعتراض محلی به آالیندگی کارخان//ه م//س اس//ترالیتکاپر در هن//د منجر به توق//ف فعالیت ای//ن کارخانه ش//د. اس//ترالیت کاپر با ظرفیت تولید ۰۰۴هزار تن م//س از کارخانههای اصلی ذوب مس وابس//ته به ش//رکت معدنی شناختهش//ده و دانتاریسورسز است. مردم ش//هر س//احلی توتوکودی در ایالت تامیل نادو واقع در جنوب هند(که از آلودگی ای//ن کارخانه ذوب مس رنج میبرند) چندی پیش دس//ت ب//ه اعتراض زدند که این اعتراض با دخالت پلیس محلی هند به کش//ته ش//دن ۱۱ نفر و بس//ته شدن این کارخانه منتهی ش//د. این اتفاق به کاهش تولید مس تصفیهش//ده در جهان و در نتیجه افزایش قیمت فلز س//رخ منجر شده اس//ت. از سوی دیگر تحلیلگران ب//ازار اعتق//اد دارند این افزایش قیم//ت ادامهدار خواهد ب//ود و عوامل دیگری در افزایش بلندمدت قیمت مس اثرگذار هس//تند. «لی گیروینگ»، تحلیلگر موسسه Rozencwajg & Goehring که در حوزه س//رمایهگذاری منابع طبیعی فعال است، در این زمینه به پایگاه اطالعرسانی «مارکت واچ» گفت: «این افزایش قیمت مس تازه شروع ماجراست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.