زغالسنگ منبعی از عناصر نادر

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

بهرام فرزاد- کارش/ناس زغال سنگ: چند سالی است که پژوهشگران دانشگاه کنتاک//ی برای اس//تحصال عناصر نادر خاکی از زغال س//نگ، پژوهشه//ا و مطالعات گس//تردهای را دنبال کردهاند. این پژوهش//گران میگویند برای نخستین بار در جهان موفق به کش//ف ی//ک روش جدید ب//رای فرآوری و جداس//ازی عناصر ن//ادر خاکی از زغالسنگ شدهاند که از نظر هزینه فرآوری به نسبت ارزان است و از نظر محیط زیستی نیز مشکلساز نیست.

نظ//ر به مصرف باالی این عناصر در امری//کا و اینکه چین ۰۹ درصد تولید و بازار این عناصر را در اختیار داش//ته و تعیینکننده نرخ فروش اس//ت، به منظور دس//تیابی به تولید این عناصر و کم شدن وابستگی این کشور به بازار چین، وزارت انرژی امریکا امکان تحقیق در این زمینه را با اختصاص ۴/۷۱ میلیون دالر بودجه فراهم کرده و تعداد زیادی مقاله مرتبط نیز منتش//ر ش//ده است که هدف آنها شناسایی منابع و امکانپذیر کردن تولید داخلی این عناصر بوده اس//ت. هدفگذاری اولیه این پژوهشها، تهیه کنس//انتره ۲درصدی از این عناصر بوده که رس//یدن به کنس//انترهای با عیارهای یادش//ده، یک موفقیت بزرگ برای پژوهشگران بوده است. این گروه همچنین قادر به جداس//ازی اس//کاندیوم از سایر عناصر نادر خاکی با اس//تفاده از فرآیند جدید بازیابی بودهاند. بر اساس گزارشهای مراکز اقتصادی، ارزش جهانی ساالنه تقاضای اکسید عناصر نادر خاکی برای تولید نئودیمیم در س//ال5۹3۱ به ۴۴۱میلیارد دالر رس//ید و در آینده نیز تقاضای زیادی درباره فلزات مغناطیس//ی از جمله نئودیمیوم و پراسئودیمیوم وجود خواهد داشت.

این شرکت معتقد است تا سال ۴۰۴۱، تقاضا برای اکسیدهای خاکستری نادر آهنربای مغناطیسی به ۶ میلیارد دالر افزایش یابد. در دوره این پژوهشها، مش//خص ش//د پس//ابهای اس//یدی در تونلهای معادن زغالسنگ، خاکسترهای حاصل از سوخت زغالسنگ و قطران حاصل از گازهای زغالسنگ در ککسازیها حاوی مقادیری عناصر نادر خاکی اس//ت که در صورت نیاز قابل اس//تحصال خواهد بود. کش//ور چین مدتهاست انحصار تجارت عناص//ر ن//ادر خاکی را در اختیار داش//ته و ۰۹ درص//د تولید جهانی را ب//ه خود اختصاص داده اس//ت. در نتیجه تعیینکننده اصلی نرخ این نوع مواد اس//ت، چنانکه در س//ال ۰۹3۱ با ایجاد محدودیت برای صادرات این مواد، خشم و تهدید بسیاری از کشورها را به وجود آورد و امریکا مصمم به تولید داخلی این مواد شد. دلیل اصلی آن نیز وابستگی شدید امریکا به واردات این مواد بوده و یکی از مهمترین دالیلی است که دولت و پژوهشگران امریکایی را وادار به تحقیق درباره تولید داخلی این عناصر کرده است. در نخستین مرحله با توجه به تحقیقات ابتدایی، ماده اولیه مناسب و اقتصادی برای تولید و فرآوری این عناصر حوزههای زغالسنگی را انتخاب و مورد توجه و بررسی قرار دادند که خوراک اولیه برای استحصال عناصر نادر خاکی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.