فروش‌غیرمستقیم‌نفت،‌محل‌اثبات‌همکاری‌اروپایی‌ها

بسیاری‌از‌کشورهای‌منطقه‌برای‌تصاحب‌بازار‌نفت‌ایران‌دندان‌تیز‌کرده‌اند

SMTnewspaper - - نفت و گاز -

پ//س از اینک//ه امری//کا تصمی//م گرفت تحریمهای ایران را بازگرداند، بازار نفت تنشهایی را پشت سر گذاش//ت که بهدنبال آن برخی رس//انهها اعالم کردند این موضوع هدیه امریکا به روس//یه اس//ت. این ش//ائبه در حالی مطرح ش//د که برخی کارشناس//ان معتقدند ایران تا حد قابلتوجهی میتواند مانع بهدس//ت آوردن بازار جدید نفتی برای روسیه و عربستان شود.

دونال//د ترام//پ، رییسجمه//وری امریکا اع//الم کرد از معاهده هس//تهای ایران عقبنشینی میکند و تهدید کرد: «قویترین تحریمهایی را که تاکنون علیه کش//وری برقرار شده، دوباره اعمال میشود.»

از مهمتری//ن اه//داف تحریمه//ا خاموش ک//ردن موتور ص//ادرات نفت خام ای//ران بود. در ش//رایط کنون//ی ایران توانس//ت به مرز تولید ۴ میلیون بش//که نفت در روز برسد که امریکا تالش میکند این سقف را به شدت کاهش دهد. در این زمینه برخی کارشناس//ان و رس//انههای بینالمللی معتقدند همزمان با اعمال تحریمها از طرف امریکا، روسیه به ظرفیتهای بسیاری دست خواهد یافت.

نیوزویک در گزارش//ی عنوان کرد: «روس//یه میتواند از بازار نفتی ایران اس//تفاده کند و تحریم ایران باعث جش//ن اقتصادی روسیه میشود.»

تحری//م ایران در بازاره//ای نفتی باعث میش//ود روزانه ح//دود ی//ک میلیون بش//که نفت از س//بد ص//ادرات نفت در دنیا کاس//ته ش//ود. باتوجه به اینکه امری//کا اعالم کرده محدودیته//ای صادرات نف//ت ایران از پاییز امس//ال آغاز میشود، به نظر میرسد تا 6 ماه آینده بازار نفت در دنیا با تکانههایی روبهرو شود.

یکی از کش//ورهایی که گفته میشود میتواند از تحریم ایران اس//تفادههایی داشته باشد، روس//یه است. این کشور در سالهای گذش//ته بهدلیل کاهش نرخ نفت با مشکالت اقتصادی روبهرو شده بود.

البت//ه در ماههای گذش//ته نرخ نفت روند رو به رش//دی داش//ت و پس از کاهش یک میلیون بش//که نفت از س//بد نفتی دنیا ممکن اس//ت روس//یه بتواند جای ایران را بگیرد.

در این گزارش به بررس//ی ای//ن ظرفیت پرداخته و راهکارهایی را برای حفظ بازارهای نفتی کش//ور ارائه کرده اس//ت. اقدامهای دونالد ترامپ درباره ایران، میتواند روند معکوس آن دوره را برای کرملین به ارمغان بیاورد. «الکسی گاوریلوف»، تحلیلگر نفتی مس//تقر در مس//کو در این باره گفته است: «باید از دونالد ترامپ برای هدیه غیرمنتظرهای که به ما داده تشکر کنیم، آنچه ایران از دست داد را روسیه بهدست میآورد.»

‌رقابت‌نفتی‌جدید ‹

رقاب//ت نفتی جدی//د در بازار جهانی ای//ن محصول برای رییسجمهوری روس//یه، به یک حیات سیاس//ی تازه بدل ش//ده اس//ت. روس//یه از حدود ۰۱ س//ال پی//ش، صندوق ذخای//ر خ//ود را ب//ه ارزش ۵۲۱ میلی//ارد دالر ایجاد کرد ت//ا در رویاروی//ی با اف//ت ارزش نفت قدرت مانور داش//ته باشد.

پس از س//قوط ن//رخ جهانی نفت که از حدود ۴۱ س//ال پیش آغاز ش//د، ذخایر این صندوق بهتدریج کاهش یافت. در پایان سال گذشته میالدی تنها 7۱ میلیارد دالر در این صندوق باقی مانده بود که این موضوع هشدارهایی را برای اقتصاد روسیه بههمراه داشت.

با این حال اکنون ن//رخ جهانی نفت افزایش قابلتوجهی را تجربه میکن//د و تحریمهای امریکا علیه ایران و ونزوئال گسترش یافته است. در این شرایط طبیعی است که روسیه تالش کند تا بازار پاالیشگاههای پذیرای نفت ایران در دنیا را بهدست آورد.

آرش نجفی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درباره شیوه جلوگیری از نابودی بازارهای نفت ایران ب//ه گف//ت: اینکه روس//یه بتواند از بازاره//ای ایران اس//تفاده کند یا خیر بیشتر وابسته به شیوه بازاریابی نفتی این کش//ور است و باید در نظر داش//ت که این مسیر برای روسیه مسیر سادهای نیست.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران با تاکید بر نفش عربس//تان در منطقه توضیح داد: عربس//تان با ایران روابط مناسبی ندارد و تالش میکند بازارهای از دست رفته ایران را بهدس//ت آورد. عالوه بر این بهدلیل ش//باهت نفت ایران و عراق مس//یر بازاریابی نفتی برای عراق نیز باز اس//ت و از ظرفیتهای این کشور نباید غافل شد.

وی توضیح داد: براس//اس آنچه گفته شد، نمیتوان ادعا ک//رد تنها روس//یه از کاه//ش تولید نفت ایران خوش//حال خواهد ش//د. تمام کش//ورهای منطقه برای اینک//ه بتوانند جایگزی//ن ایران در بازار نفت ش//وند، ت//الش خواهند کرد اما راههایی وجود دارد که ایران با اس//تفاده از آن میتواند بازارهای موجود را حفظ کند.

نجفی با اش//اره ب//ه اینک//ه در زمان تحریم ای//ران نفت خام را بهطور مس//تقیم به فروش نمیرس//اند، توضیح داد: شیوههای بسیاری وجود دارد که باعث میشود نفت به طور غیرمستقیم فروخته شود. باتوجه به اینکه اکنون کشورهای اروپایی با ایران همکاری میکنند اما ش//رکتهای اروپایی تمایل بیشتری به همکاری با امریکا دارند، به نظر میرسد ای//ران میتواند از برخی کش//ورهای اروپای//ی بخواهد نفت ایران را به طور غیرمس//تقیم بفروشند. این موضوع با اینکه پیچیدگیهایی دارد، برای ایران موضوع جدیدی نیست.

این کارش//ناس نفتی گف//ت: ایران پی//ش از این تمرین تحریم کرده و به نظر میرس//د عالوه بر کشورهای اروپایی، عراق نیز در این زمینه با ایران همکاری کند.

روس//یه هم میتواند نقش جدی در این موضوع داش//ته باش//د. ای//ران در مذاک//رات جدی ب//ا روس//یه میتواند از ظرفیتهای این کش//ور برای فروش نفت اس//تفاده کند و مس//یری برای فروش نفت در نظر گرفته ش//ود تا روس//یه نیازی به جایگزین شدن ایران نداشته باشد. نجفی ب//ا بیان اینک//ه تحریم نفت ایران یک//ی از تحریمهای بس//یار س//نگین بهش//مار م//یرود، گفت: باتوج//ه به اینکه قرار اس//ت تولید نف//ت در خلیج مکزی//ک، ونزوئال و ای//ران کاهش یاب//د، بهطور قطع تا پایان س//ال جاری ش//اهد افزایش نرخ نفت خواهیم بود، این در حالی اس//ت که ایران در این ش//رایط مجبور به فروش نفت کمتری خواهد بود. ش//رایط کنونی نشان میدهد در ماههای آینده اگر ایران نتواند بازار موجود را حفظ کند از س//ود هنگفت ناشی از افزایش نرخ نفت محروم خواهد ماند.

وی توضیح داد: از بین رفتن بازار نفت ایران در شرایطی است که دیگر کشورها بهدلیل تحریم شدن ایران از فروش نفت س//ود بیشتری خواهند برد اما ممکن است کشور ما از این س//ود بینصیب بماند. براس//اس وضع موجود اگر ایران بتوان//د بازارهای نفتی را حفظ کند و فروش نفت از مس//یر غیرمستقیم ادامه یابد، بدون شک درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت افزایش خواهد یافت.

‌سخن‌آخر ‹

ع//الوه ب//ر آنچه گفته ش//د باید در نظر داش//ت که فریز نفت//ی بهعنوان یکی از جدیتری//ن توافقهای موجود بین کش//ورهای عض//و و غیرعضو اوپک ماهه//ای پایانی خود را س//پری میکند و بس//یاری از کارشناس//ان معتقدند پس از پای//ان این دوره، ط//رح فریز نفتی و کنت//رل نرخ دیگر در اوپ//ک تصویب نخواهد ش//د. از طرف//ی باتوجه به اینکه تحریمها علیه ایران از پاییز آغاز میشود و طرح فریز نفتی نی//ز در نوامبر (آب//ان-آذر) به پایان خواهد رس//ید، به نظر میرس//د پایان س//ال جاری بازار نفت با رش//د شدید نرخ همراه باش//د. در این بین طبیعی اس//ت ک//ه هر چه ایران نفت بیش//تری ص//ادر کند بازارهای خود را بیش//تر تثبیت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.