تامین منابع آبی ۰۰۲۱ روستا در بلوچستان با تانکر

SMTnewspaper - - نفت و گاز -

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اس//المی گفت: منابع آبی ۰۰۲1 روستا در بلوچس//تان ب//ا تانک//ر تامین میش//ود. به گزارش ایسنا، محمدنعیم امینیفرد اظهار کرد: ۰۵ درصد ش//بکه آبی//اری در منطقه ایرانشهر در تنش است.

وی در ادامه تصریح کرد: ۰۰۰۳ روستای بلوچستان فاقد شبکه آب شرب هستند.

نماینده مردم ایرانش//هر در مجلس ش//ورای اسالمی درباره وضعیت منابع آب ش//رب در اس//تان سیس//تان و بلوچس//تان اظهار کرد: در ش//مال استان بحران آب ش//رب وجود ندارد، اما در آین//ده ایجاد تنشهای آبی در بلوچس//تان محتمل اس//ت. امینیفرد خاطرنش//ان کرد: در راس//تای حمایت از منافع ملی کشور نباید آب شرب ما وابسته به یک منبع خارجی باشد. وی اف//زود: حقابه ایران از رودخانه هیرمند برمبنای قراردادی میان ایران و افغانستان ۰۵۸ میلیون مترمکعب اس//ت. این قرارداد مربوط به پیش از پیروزی انقالب اس//المی اس//ت، ام//ا متاس//فانه زمان//ی ک//ه دچار خشکسالی میش//ویم، افغانستان از انجام تعهداتش طفره میرود و اعالم میکند مدیریت منابع آبی افغانستان مناسب نیست. رییس مجمع نمایندگان استان سیس//تان و بلوچستان، با بیان اینکه منابع آبی این استان به منابع داخلی متکی است، تصریح کرد: از راهبردهای اساسی و منطقی برای بهبود وضعیت منابع آبی سیس//تان، انتقال آب شرب از سواحل عمان است و این امر به طور حتم برای ما ارزش راهبردی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.