رهبر معظم انقالب درگذشت حجتاالسالم احمدی را تسلیت گفتند

SMTnewspaper - - صفحه اول -

حضرت آیتاهلل خامنهای، رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت حجتاالسالموالمسلمین احمد احمدی، عضو شورایعالی انقالب فرهنگی را تس//لیت گفتند. به گزارش پایگاه اطالعرس//انی دفتر مقام معظم رهبری، در متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی آمده است: «با تأسف و تأثر خبر درگذشت روحانی عالیقدر و دانشمند جناب حجتاالسالم آقای دکتر احمد احمدی رحمتاهللعلیه را دریافت کردم. عمر بابرکت این دانشآموخته فاضل حوزه و دانشگاه یکسره در خدمت علم و تحقیق و تربیت جوانان جویای علم بوده اس//ت. مسئولیتهای مهم این عنصر خدوم و پرکار در مسائل دانشگاهی در دوران انقالب و جمهوری اسالمی فصل درخشانی از زندگی ایش//ان اس//ت. عضویت دههاساله در شورای عالی انقالب فرهنگی، ایجاد و اداره مؤسسه سمت، مدیریت بخشهای مهم و حساسی از مجموعه دانشگاهی کشور، بخشهای برجستهای از این دوران است.

اینجانب درگذشت این مرد انقالبی و وفادار را به خاندان و فرزندان محترم و همکاران و شاگردان و دوستان ایشان تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت میکنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.