تحریم‌های‌امریکا‌به‌روند‌تجارت‌بین‌المللی‌خدشه‌وارد‌می‌کند

SMTnewspaper - - خبر -

هجدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دیروز با حضور «حسن روحانی» رییسجمهوری اسالمی ایران در شهر «چینگ دائو» در ش//رق چین برگزار ش//د و رییسجمهوری اسالمی ایران که به دعوت ‘«شی جین پینگ» رییسجمهوری خلق چین در این اجالس حضور داشت از سخنرانان آغاز این نشست بود.

به گزارش ایرنا، حس//ن روحانی تالش ای//االت متحده برای تحمیل سیاس//تهای خود به دیگران را خطری در حال گس//ترش دانس//ت و تاکی//د کرد: تحریمه//ای یکجانبه به روند تجارت مش//روع بینالمللی خدش//ه وارد میکن//د. روحان//ی روز یکش//نبه در هجدهمین اجالس سران کش//ورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، با بیان اینکه برای منطقهای امنتر، باثباتتر، توسعهیافتهتر و پررونقتر، باید اشتراکها و منافع مش//ترک بلندمدت مبنای تعامل و دستور کار در سطح منطقه

مسکو خواهان اجرای برجام بدون ‹ هیچ انحرافی است

«والدیمی//ر پوتین» با اش//اره به اینک//ه خروج امری//کا از برج//ام عامل بیثبات//ی اس//ت، اظهار کرد: «روس//یه خواهان آن اس//ت ک//ه برج//ام ب//دون هیچ انح//راف و باال و پایینی اجرا ش//ود».رییسجمهوری روسیه اف//زود: ما به تم//ام تعهداتم//ان در برجام عمل خواهیم کرد و از کشورهای دیگر نیز میخواهیم به تعهدات خود پایبند باش//ند. رییسجمهوری روس//یه درباره س//وریه نیز اظهار کرد: در زمینه مب//ارزه با تروریس//م با همکاری ای//ران، ترکیه و قزاقستان به نتایج موفقیتآمیزی دست یافتهایم. پوتین با اش//اره به اینکه تهدیدات تروریستی در سوریه به کمترین حد رسیده، گفت: بیش از ۰۹ درصد جمعیت س//وریه اکن//ون در منطقه تحت حاکمیت دولت س//وریه زندگ//ی میکنند. او در ادامه اولویت نخس//ت سازمان همکاری شانگهای را مبارزه با تروریسم عنوان کرد و افزود: ساختاری منطقهای در س//ازمان همکاری ش//انگهای برای تبادل اطالعات و نگرش کشورهای گوناگون برای مبارزه ب//ا تهدیدها و چالشهای متفاوت امنیتی ایجاد شده است. پوتین گفت: باید برای مبارزه با چالشهای تروریستی با یکدیگر همکاری کنیم و به افغانستان کمک کنیم تا به ثبات برسد. پوتین درباره حل مسئله هستهای کره شمالی نیز افزود: روسیه و چین نقشه راهی برای حلوفصل مسئله کره ش//مالی در نظر گرفتهاند و در چارچوب آن حرکت خواهند کرد.

‹

قرار گیرد، تصریح کرد: ایران بهعنوان شریکی مستقل و مطمئن آماده گسترش همکاریهای اقتصادی منطقهای و بینالمللی است. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران تاکنون به تمامی تعهدات خود در برجام عمل کرده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکنون ۱۱ بار پایبندی کش//ورم به تعهدات برجامی را تأیید کرده است. روحانی تصریح کرد: جمهوری اس//المی ایران فرصت محدودی را در اختیار کش//ورهای باقیمانده در برجام و س//ایر اعضای ملل متحد قرار داده تا چنانچه در عمل بتوانند نس//بت به اجرای تمامی موارد توافق ش//ده در برجام تضمین الزم را ارائ//ه کنند، به حضور خود در این توافق ادامه دهد. بهطورقطع امریکا واکنش دیگران نسبت به خروج خود از برجام را رصد و پاسخ ندادن به ای//ن اقدام را بهمنزله بیهزینه بودن یکجانبهگرایی قلمداد میکند که در نتیجه آثار بسیار زیانباری برای جامعه جهانی در بردارد.

دهلی نو در توسعه چابهار همکاری جدی خواهد داشت

نخس//ت وزیر هند نیز با اش//اره به ضرورت همکاریهای منطقهای، اقتص//ادی و امنیت//ی کش//ورهای عضو س//ازمان همکاری ش//انگهای اظه//ار کرد: هند در توس//عه طرحهای منطق//های از جمله بندر چابهار همکاری جدی خواهد داش//ت. «نارندرا م//ودی» افزود: همکاریهای چندجانبه با هدف توس//عه اقتص//ادی، باید در اولوی//ت روابط اعضای سازمان همکاریهای ش//انگهای باشد. او همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب امنیتی افغانستان گفت: وضعیت امنیت در افغانستان مناسب نیس//ت و نمونه کاملی از افراطگرایی و تعصب را در این کشور میبینیم و امیدواریم تمام طرفها به دیدگاه رییسجمهوری «غنی» برای ثبات و صلح افغانس//تان احترام بگذارن//د. مودی افزود: داعش چارچوبهای صلح در افغانس//تان را تح//ت تاثیر قرار داده و باید با اولوی//ت قرار دادن امنیت، برای ایجاد ثبات در منطقه بکوش//یم. مودی گفت: هند بهعنوان عضو جدید مایل است در سازمان همکاری شانگهای نقش مثبت ایفا کند.

آستانه از برجام حمایت خواهد کرد ‹

«نورس//لطان نظربایف» رییسجمهوری قزاقستان نیز گفت: آستانه بهطور کامل از برجام حمایت خواهد کرد و از همه کشورها نیز میخواهد ب//ه این توافق بینالمللی احت//رام بگذارند. نظربایف در اجالس س//ران س//ازمان همکاری ش//انگهای در چینگ دائو چین، افزود: قزاقستان از تالش کشورهای ایران، روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه قدردانی میکند. او گفت: قزاقس//تان همچنین خواهان حل بحران کره ش//مالی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.