پیشرفت فوالدسازی بردسیر

4۹درصدی

SMTnewspaper - - خبر -

رییس هیات عامل ایمیدرو در حاشیه بازدید از مجتمع فوالدی بردسیر- میدکو گفت: مدیریت موثر در فوالد بردسیر، نگرانی بابت تامین آب در این مجموع//ه را برطرف کرد. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مهدی کرباس//یان با حضور در س//ایت پروژه فوالد بردسیر اظهار کرد: این طرح ۰۰۱ درصد خصوصی اس//ت و از کمترین امتیاز دولتی ب//رای راهاندازی پروژهها اس//تفاده کرده اس//ت. وی اف//زود: این مجموعه، س//پردههای مردمی را در مسیری به کار گرفت که هم سودآور ب//ود و هم در جهت اقتصاد مقاومتی و اس//تفاده از ظرفیتها و امکانات ملی کشور است. رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: باید این موضوع را به عنوان شاخص ایدهآل برای توسعه کشور در نظر گرفت و الگوی خوبی برای دیگر سرمایهگذاران کش//ور بود. کرباس//یان با بیان اینک//ه جانمایی کارخانهه//ا در زنجیره ف//والد از اهمیت باالیی برخوردار است، ادامه داد: اگر مشکالت نقدینگی در یکی دو س//ال گذشته نبود، پروژهها زودتر به بهرهبرداری میرس//ید و شاید نوع عملکرد نظام بانک//ی باعث تاخیر در راهاندازی پروژهها ش//د. وی افزود: مس//ائلی همچون فشارهای سیاسی و اجتماعی که از گذش//ته در طرحهای فوالدی وجود داشته موجب تغییر ظرفیت پروژه، تاخیر در راهاندازی، باال رفتن هزینههای زیرس//اخت و افزایش نرخ تمام ش//ده میش//ود. واحد احیای مستقیم این مجموعه از سال ۳۹ در مدار تولید قرار دارد و واحد فوالدیس//ازی آن با پیش//رفت فیزیکی ۴۹ درص//دی در مرحله راهاندازی گرم اس//ت. بنا بر این گزارش، مجموع سرمایهگذاری در این مجموع//ه فوالدی ۰۰۴۱ میلیارد تومان با اشتغالزایی ۰۰۸ نفر به طور مستقیم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.