بررسی بخشودگی حقوق دولتی ۴۱ معدن سمنان

SMTnewspaper - - معدن -

«بهروز اس//ودی» رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت س//منان از بررس//ی تعطیلی موقت و بخش//ودگی حقوق دولتی ۴۱ معدن این اس//تان خبر داد. به گزارش ایسنا، وی در شورای معادن اس//تان که به ریاست استاندار برگزار ش//د، اظهار کرد: اکتشاف، استخراج و ف//رآوری، ۳ موض//وع اساس//ی در معدن بوده ک//ه نیازمند تقوی//ت زیرس//اختها در بخش معدن اس//ت. اس//ودی افزود: بررسی پیشنهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درباره ضابطهمن//د کردن تخفیف کاه//ش تناژ برای معادنی که کمتر از ظرفیت اس//می برداش//ت میکنند، از دیگر دس//تور کارهای این نشست بود که توسط اعضای شورا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بر لزوم اجرای قوانین تاکی//د کرد و گف//ت: براس//اس قوانین فعلی، اگ//ر میزان برداش//ت واقع//ی در معادن کمتر از ظرفیت اس//می باش//د باید حق//وق دولتی براساس ظرفیت اس//می محاسبه شود اما اگر این میزان برداش//ت بیش//تر از ظرفیت اسمی باش//د باید بر اساس برداش//ت واقعی محاسبه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.