تکانههای بازار سرب و روی و تاثیر بر بورس

SMTnewspaper - - معدن -

رشد تقاضای جهانی بورس به واسطه افزایش نیافتن میزان تولید و عرضه باعث رش//د جهانی نرخ فلزات ش//ده که بورس کش//ور نیز به علت صادراتی بودن این فلزات، یکی از موجس//واران رش//د قیمته//ای جهانی اس//ت. ب//ه گزارش بورسنی//وز، محمدرضا بهرام//ن درباره افزایش ن//رخ جهان//ی فلزات//ی همچون س//رب، روی و مس گفت: حضور شرکتهای صادراتی معدنی و فل//زی در بورس باعث ش//ده بازار محصوالت فلزی تحت تاثیر بازارهای جهانی قرار گیرد و با نوسان قیمتی، بورس نیز موجسوار این قیمتها ش//ود. وی ادامه داد: صادرات شمشهای فلزی مهمترین عاملی ب//وده که بازار این فلزات را در ای//ران و به دنبال آن بورس کش//ور تحت تاثیر لحظهای بازاره//ای جهانی قرار داده زیرا میزان اثرگذاری این فلزات به واس//طه میزان تقاضای جهانی باال و س//طح عرضه ثاب//ت، می تواند بر اقتصاد کشورها تاثیر مثبت و منفی بگذارد. این فعال و کارشناس بازار معادن و فلزات معدنی با اشاره به اینکه سطح عرضه جهانی بدون تغییر باقی مانده، تاکید کرد: افزایش س//طح تقاضای جهانی، مهمترین عامل رش//د ن//رخ فلزات بوده زیرا واکنش بازار به تغییر نیافتن س//طح تولید و عرضه فلزات، تنه//ا در افزایش قیمتها نمود پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.