امریکا، اروپا و آسیا در آستانه یک جنگ تجاری

پژوهشگر امریکایی در گفتوگو با بلومبرگ

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

به نظر نمیرس//د تنش تج//اری که بین امری//کا و چین شکل گرفته، با چارچوب کنونی که بر تجارت جهانی حاکم است، برطرف شود. این گفته، نظر استفن اولسون پژوهشگر موسسه هینریچ است. این مرکز پژوهشی در زمینه ارتقای تجارت پای//دار جهانی فعالیت میکن//د و دفتر مرکزی آن در ش//هر هنگکنگ مستقر است. اولس//ون که در گذشته مذاکرهکننده تجاری دولت امریکا بود، در توضیح بیشتر در ای//ن باره میگوید: دو اقتصاد بزرگ جهان نیاز دارند بر س//ر یک چارچوب جدید به توافق برس//ند تا زمینه ادامه بقا برای هر دو نظام اقتصادی فراهم باشد؛ اتفاقی که سازمان تجارت جهانی قادر به ارائه راهکاری برای وقوع آن نیست. در ادامه، گزی//دهای از گفتوگویی که خبرگ//زاری بلومبرگ در این زمینه با اولسون داشته، میآید.

ما در جنگ تجاری هستیم؟ امروز در یک جنگ تجاری نیس//تیم اما فکر میکنم خطر وقوع آن در حال حاضر ش//دت میگیرد. اعمال تعرفههای آلومینی//وم و فوالد بر اتحادیه اروپ//ا، کانادا و مکزیک به این مس//ئله بس//یار دامن میزند. ما اطمینان داریم در صورت تمدید نش//دن معافیت این کشورها، این شریکان تجاری به دنبال انتقامگیری از امریکا خواهند بود اما حاال این پرسش مطرح میش//ود که دولت امریکا چه واکنشی نشان خواهد داد و آیا از آنها انتقام خواهد گرفت؟

شما چه سناریویی را پیشبینی میکنید؟ بای//د بگوی//م دول//ت کنون//ی امریکا ش//اید غی//ر قابل پیشبینیتری//ن دولت در تاریخ امریکای مدرن اس//ت. در نتیجه، ارائه هر گونه پیشبینی با ریسک بسیار همراه است اما در اینجا میتوانم این س//ناریو را مطرح کنم؛ ویبلر راس، وزی//ر بازرگانی امریکا با بینتیجه خوان//دن مذاکره تجاری امری//کا با ش//ریکان تجاری غرب//ی خود اعالم ک//رد امریکا تعرفهه//ای جدیدی بر واردات ف//والد و آلومینیوم از کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا وض//ع میکند، اقدامی که میتواند به احتمال بروز جنگ تجاری میان این کش//ورها دامن بزند. راس همچنی//ن تاکید میکند که مذاکره با کانادا و مکزیک برای احیای نفتا(قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی) بیش از آن چی//زی ک//ه انتظار میرفت طول کش//یده، در نتیجه دولت امریکا تصمیم گرفته معافیت این دو کش//ور را تمدید

€ €

آی/ا باید به ترازهای تج/اری به عنوان یک کارت امتیاز نگاه شود؟

ای//ن بعد یکی از جالبترین ابعادی بود که در س//فر اخیر ویبلر راس به چین بررسی شد و حتی به نظر میرسید هدف اصلی این سفر به نوعی مذاکره درباره اندازه کسری تجارت امری//کا با چین باش//د. در واقع تا زمانی ک//ه امریکا بخواهد ت//وازن را بین آنچ//ه صادر و آنچه وارد میکن//د، بر هم زند، احتم//ال زیادی وجود دارد که کس//ری تجارت با چین را به دیگر کش//ورها انتقال دهد یا به شکل خطرناکتری تجارت

€

آی/ا تجارت چین و امری/کا میتواند ابعاد دوگانه به خود بگیرد؟

چی//ن اقتص//اد رش//دیافته و پیچی//دهای دارد و م//دل س//رمایهداری دولتگردان آن به ط//ور روزافزونی در تقابل با بازار آزاد و مدل سنتی غربی است. قوانین تجارت جهانی، این توانمندی را ندارند که این دو نظام اقتصادی را در رقابت با هم به پیش ببرند.

€

مدل پیشنهادی شما چیست؟ با توج//ه به تجربهای که م//ا درباره مذاک//ره «دور دوحه» داش//تیم، من چندان خوش//بین نیس//تم که مدیریت روابط اقتص//ادی این دو اقتصاد برتر جه//ان در ظرفیت و چارچوب سازمان تجارت جهانی بگنجد. امریکا و چین باید این مسئله را حل کنند که چگون//ه با این دو نظام اقتصادی میتوانند در کنار هم بقا یابند چون واضح است که هر دو تمایل به بقا دارند.

بهتر نیست سازمان تجارت جهانی و در کل هیچ سازمانی در این زمینه دخالت نکند؟

به دلیل بزرگی اقتص//اد چین و پیچیدگی فناوری آن، به نظر من این اختالفها در آینده نیز گاهی تکرار میشود، در نتیجه نمیتوان آن را نادیده گرفت و به حال خود رها کرد.

€ €

استفن‌اولسون: امروز‌در‌یک‌ جنگ‌تجاری‌ نیستیم‌اما‌ فکر‌می‌کنم‌ خطر‌وقوع‌آن‌ در‌حال‌حاضر‌ شدت‌می‌گیرد

نکند. حاال باید دید چه میش//ود و آیا همین اتفاق میتواند پایان بازی باشد؟ با چین را به اقالمی ویژه محدود کند. این در حالی است که روابط و مذاکره تجاری باید در راستای حذف محدودیتها و دسترسیهای فرامرزی باشد و نه درباره تقسیم دلخواهانه یک کشور از میزان سهمها در بازار.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.