‌کاهش‌تولید‌ فوالد‌خام‌ترکیه‌

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

بر اس//اس آمار انجمن تولیدکنندگان آهن و ف//والد ترکیه(DUCT) این کش//ور در آوریل (نیم//ه فروردین تا نیمه اردیبهش//ت) حدود ۳ میلی//ون تن فوالد خام تولید کرده اس//ت. این رقم در مقایسه با مارس ۳/۲۱ درصد کاهش و نسبت به آوریل س//ال گذشته ۱/۳ درصد افت داش//ته اس//ت. به گزارش چیالن، براساس این گزارش، تولی//د فوالد خ//ام از کورههای قوس الکتریک//ی در مقایس//ه با مدت مش//ابه س//ال گذشته ۵/۳ درصد و در کورههای بلند ۲ درصد کاهش داش//ته اس//ت. در ۴ ماه نخست سال ج//اری هم تولی//د فوالد خام ترکی//ه به حدود ۵/۲۱ میلیون تن رس//ید که نس//بت به مدت مشابه س//ال گذش//ته ۱/۵ درصد رشد داشت. تولید از کورههای قوس الکتریکی ۵/۸ میلیون تن بود که نسبت به ۴ ماه نخست سال گذشته ۷ درصد رش//د داش//ت اما تولی//د کورهبلند ۴ میلیون تن شده که تنها یک درصد رشد نسبت به ۴ ماه نخست سال گذشته دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.