هرمزگان،‌قطب‌تولید‌فوالد‌می‌شود

تشکیل‌کنسرسیوم‌با‌تکیه‌بر‌مزیت‌های‌س ‌هگانه

SMTnewspaper - - صنایع معدنی -

یکی از مهمترین برنامههای حوزه فوالد برای دستیابی به ۵۵ میلیون تن فوالد در افق ۴۰۴۱، ایجاد واحدهای فوالد در کنار س//واحل خلیجفارس اس//ت که نخستین اقدام در این راس//تا، برنامهریزی برای تولید ۰۱ میلیون تن فوالد در اس//تان هرمزگان است. از اینرو کنسرسیوم مشترکی برای این میزان تولید تشکیل شده است.

‌س/رمای ‌هگذاری‌ف/والد‌مبارک/ه،‌گ ‌لگهر‌و‌ ‹ صندوق‌بازنشستگی‌کشور

درباره تحق//ق تولید ۰۱ میلیون تن فوالد در اس//تان هرمزگان، اس//تاندار هرمزگان گف//ت: برای تحقق هدف تولی//د ۰۱میلیون ت//ن فوالد در هرمزگان، کنسرس//یوم مش//ترکی متشکل از ۳ش//رکت فوالدس//ازی در استان هرمزگان تشکیل میشود. مهر نوشت، فریدون همتی با اش//اره به دیدار خود با مدیر هیات عامل سازمان توسعه و نوس//ازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) عنوان ک//رد: در این نشس//ت ب//رای تحقق تولی//د ۰۱ میلیون ت//ن فوالد در هرم//زگان مذاکره و برنامهریزی ش//د. وی ادامه داد: برای رفع مش//کل محدودیت زمین به منظور رس//یدن به هدف تولید ۰۱ میلیون تن فوالد، مقرر شد ش//رکتهای صبای خلیجفارس، فوالد هرمزگان و فوالد قش//م، مجموعه جدیدی تشکیل دهند و بهطور مشترک برای تولی//د ۰۱ میلیون تن به عنوان یک کنسرس//یوم برنامهریزی کنند. اس//تاندار هرم//زگان افزود: با توجه به توانمندی فوالد مبارکه، گلگهر و صندوق بازنشس//تگی کش//ور که ای//ن واحدهای فوالدس//ازی متعل//ق به آنها هستند، به سرعت برای رسیدن به تولید ۰۱ میلیون تن فوالد در استان اقدام خواهد شد.

‌کنسرس/یومی‌ب/رای‌تولی/د‌01‌میلیون‌تن‌ ‹ فوالد‌در‌جنوب

درب//اره چگونگی اجرایی ش//دن ۰۱ میلیون تن فوالد در اس//تان هرم//زگان، مدیرعام//ل فوالد هرم//زگان در گفتوگو با اظهار کرد: قرار است فوالد هرمزگان به عالوه فوالد صبای خلیجفارس و فوالد قش//م با توجه به امکاناتی که دارند ب//ا یکدیگر برای تولید ۰۱ میلیون تن فوالد در اس//تان هرمزگان (با توجه به نیاز کش//ور و اولویتهای//ی که در این زمینه وج//ود دارد) برنامهریزی کنند تا بتوانن//د در منطقه ویژه خلیجف//ارس این طرح را اجرای//ی کنند. فرزاد ارزانی در پاس//خ به این پرس//ش ک//ه با همی//ن واحده//ای موج//ود ب//ه ۰۱ میلیون تن خواهیم رس//ید یا درصدد تاس//یس واحدهای جدید نیز هستید، گفت: برای رسیدن به ۰۱ میلیون تن در استان هرمزگان باید واحدهای جدیدی را تاس//یس و راهاندازی کرد. مدیرعامل فوالد هرم//زگان در ادامه توضیح داد: با توجه به نیاز کشور، واحدهای جدیدی در راستای تامین آهن اسفنجی، واحد فوالدس//ازی، بیلتسازی، شمش و ورق گرم ایجاد و تاس//یس خواهند شد. ارزانی در پاسخ به این پرس//ش که تولید چه نوع محصوالتی در زنجیره فوالد استان هرمزگان مورد تاکید است، عنوان کرد: این موضوع بس//تگی به نیاز کشور دارد و در بررسیهایی که به عمل خواهد آمد مش//خص خواهد ش//د بر ایجاد چه کارخانههایی باید تاکید ش//ود. وی در ادامه با اش//اره به مزیتهای تولید فوالد در اس//تان هرمزگان خاطرنش//ان کرد: با توجه به نزدیکی اس//تان هرم//زگان به دریا، این مزی//ت وجود دارد که با تولی//د ۰۱ میلیون تن فوالد در این استان عالوه بر تامین نیاز داخل، امکان صادرات آن نیز به س//ادگی وجود داشته باش//د. از این رو باید از این امکان استفاده کرد و صادرات را از این مکان انجام داد.

مدیرعامل فوالد هرمزگان همچنین در پاس//خ به این پرس//ش که تولید ۰۱ میلی//ون تن فوالد تا چ//ه اندازه میتواند برای اس//تان هرمزگان س//بب تحول اقتصادی ش//ود، گفت: ۰۱ میلیون تن فوالد در اس//تان هرمزگان در حقیق//ت میتواند یک فرصت و ام//کان برای اقتصاد این اس//تان فراهم کند و س//بب ایجاد صنایع باالدستی و پاییندس//تی در اس//تان خواهد شد که به یقین سبب اشتغالزایی باال در این زمینه میشود.

‌فاینانس‌با‌ایتالیا ‹

ارزانی در ادامه با اشاره به تولید فوالد هرمزگان عنوان کرد: واحد فوالد هرمزگان در حال حاضر ۵/۱ میلیون تن تولید دارد اما قرارداد فاینانسی با ایتالیاییها برای ارتقای ظرفیت فوالد هرمزگان در دست اقدام داریم که مراحل پایانی آن در حال انجام است. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برای تامین سرمایه ۰۱ میلیون تن فوالد در استان هرمزگان چه برنامههایی در دست اقدام است، گفت: برای تامین س//رمایه آن قدری زود اس//ت. البته با توجه به فضای سیاسی و خروج امریکا از برجام امیدواریم فضا شفاف و روشنتر شود تا بتوانیم برای سرمایهگذاری آن تصمیمگیری کنیم اما بهطور مسلم، این طرحها نیاز به سرمایهگذاری دارند و این سرمایهگذاری هم میتواند توس//ط بخش داخلی و هم بخش خارجی انجام شود. هر دوی این گزینهها باید مطرح باش//ند تا پروژه را به پیش ببرند چراکه یک پنجم از تولید ۵۵ میلیون تن فوالد که در افق ۴۰۴۱ در نظر گرفته ش//ده اس//ت باید به وسیله استان هرمزگان تامین شود.

‌ک ‌مآب/ی،‌فوالدس/ازی‌را‌به‌س/مت‌جنوب‌ ‹ کشانده

همچنی//ن حس//ین هاش//می، نماین//ده شهرس//تان بندرعب//اس و عضو کمیس//یون عمران مجلس ش//ورای اسالمی درباره اجرایی شدن هدف ۰۱ میلیون تن فوالد در اس//تان هرمزگان، در گفتوگ//و با اظهار کرد: اگ//ر واحدهای فوالدی که در مرکز ایران ایجاد ش//دهاند را در نظر بگیرید، درخواهید یافت این واحدها با مشکل کمآبی روبهرو هستند. از این رو سیاست برای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد این اس//ت که واحدهای فوالدسازی به سمت سواحل خلیجفارس و دریای جنوب کشیده شوند. هاش//می در ادامه توضیح داد: یک//ی از برنامههای تولید فوالد در کنار سواحل خلیجفارس، تولید ۰۱ میلیون تن فوالد در استان هرمزگان است که قرار است این واحدها در مجتم//ع اقتصادی صنعتی و فلزی تاس//یس ش//وند. در این راس//تا تصمیم گرفته ش//ده که بخش خصوصی توسعه یابد و از سوی دیگر واحد فوالد هرمزگان(یکی از زیرمجموعههای شرکت فوالد مبارکه) و همچنین فوالد صبا و فوالد خلیجفارس توس//عه پیدا کنند. این واحدها در حال برنامهریزی برای توس//عه هستند. وی در ادامه، ب//ا توجه به این موضوع که تولی//د ۰۱ میلیون تن فوالد در استان هرمزگان س//بب رشد اقتصادی استان خواهد ش//د، گفت: به یقین توس//عه واحدهای فوالدی میتواند س//بب رشد اقتصادی استان هرمزگان شود چراکه سبب ارزآوری و اش//تغالزایی در این منطقه میشود. از این رو مدیریت اجرایی و نمایندگان استان از این طرح استقبال کردهان//د. این عضو کمیس//یون عمران مجلس ش//ورای اسالمی در پاس//خ به این پرسش که «بخش بیشتری از تولی//د ۰۱ میلیون تن فوالد باید ب//ه صادرات اختصاص یابد. تا چه اندازه اسکلههای تخصصی برای این منظور در نظر گرفته ش//دهاند» گفت: در راستای ایجاد اسکلههای اختصاصی، چند شرکت فوالدی و معدنی از جمله فوالد مبارکه، گلگهر س//یرجان، س//رمایهگذاری امید و چند ش//رکت دیگر، یک ش//رکت جدید به نام «جاده، ریل و دری//ا» راهاندازی کردهاند که بخش//ی از این ش//رکت در زمینه دریا فعالیت میکند و نخس//تین درخواس//ت آنها ایجاد اس//کله اختصاص//ی برای صادرات م//واد معدنی و فلزات اس//ت. در این راستا جلس//ههایی با سازمان بنادر و دریان//وردی برگزار ش//ده و بودجههای//ی را نیز در نظر گرفتهایم تا بتوانیم اسکله تخصصی بسازیم. مکانیابی آن نیز انجام شده و در یکی دو سال آینده عملیاتی میشود.

فریدون همتی

فرزاد ارزانی

حسین هاشمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.