ب‌ینیازی‌فوالد‌مبارکه‌از‌واردات‌روغن‌های‌نورد

با‌حمایت‌از‌تولیدکنندگان‌داخلی‌محقق‌‌شد

SMTnewspaper - - صنایع معدنی -

در راس//تای سیاس//تهای ف//والد مبارک//ه ب//رای حمایت از ش//رکتهای دانشبنیان داخلی، کارشناس//ان ف//والد مبارکه با همکاری شرکت دانشبنیان «بهآرین صنعت اصفهان» توانستند به دانش فنی ساخت روغنهای مورداستفاده در خط نورد تاندم ۵قفس//های فوالد مبارکه دس//ت یابند و ضمن قطع وابس//تگی به واردات این قبیل روغنها، س//االنه ح//دود ۰۲۱میلیارد ریال صرفهجویی اقتصادی به بار آورند.

به گزارش از اصفهان، رییس خطوط نورد س//رد فوالد مبارکه ضمن تایید این خبر گفت: در راس//تای تکمیل موفقیت دس//تیابی به دانش فنی و اس//تفاده از روغن نورد ساخت داخل در نورد ۲قفسهای، این بار با همکاری کارشناسان شرکت فوالد مبارکه اصفهان با ش//رکت یاد شده در عرصه تولید روغن نورد، دس//تیابی به دانش فنی و توان تولید روغن نورد در تاندم میل مداوم رقم خورد.

محمود رضا قرم//زی در اینباره گفت: یک//ی از مواد مصرفی اس//تراتژیک در فرآیند نورد س//رد در خطوط نورد، روغن نورد اس//ت؛ به نحوی که در فرآیند ن//ورد، کاهش ضخامت ورق گرم به میزان موردنیاز مشتری پس از اسیدشویی در تاندم مداوم، با اعمال نیرو و کشش روی ورق در دمای محیط با پاشش مخلوط آب دمین و روغن نورد انجام میشود.

وی ب//ا تاکید بر اینکه روغن نورد ازجمله ترکیبهایی اس//ت که فناوری بس//یار ویژهای دارد و فقط شرکتهای محدودی در جهان، دانش فنی ساخت این روغن را در اختیار دارند، افزود: در پی دستیابی به فرموالسیون این روغن در شرکت فوالد مبارکه که با همکاری ش//رکتهای داخلی در خط نورد ۲قفس//های در س//ال ۲۹۳۱ رخ داد و موجب داخلی ش//دن ۰۰۱ درصد تامین این واحد ش//د، مطالعه جدید برای دس//تیابی ب//ه دانش فنی و توان تولید داخلی روغنهای موردنیاز خط تاندم میل مداوم در دستور کار قرار گرفت.

در همین راس//تا پ//س از انجام تس//تهای آزمایش//گاهی با توجه به اینکه طراحی روغنی متفاوت با روغن نورد ۲قفس//های با ش//رایط تان//دم میل مداوم در ابعاد بزرگت//ر و تنوع گریدهای فوالدی موردنیاز بود، تس//ت عملیاتی اولیه در سال ۳۹ انجام و مشخص ش//د که انجام موفقیتآمیز این هدف، نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است.

قرمزی ادامه داد: تس//ت تکمیلی از ابتدای آذر ۶۹ به مدت ۳ ماه انجام شد.

در این مدت روغن نورد آزمایش//ی در مقایسه با نمونه روغن خارجی عملیات نورد، رفتار بهتری داشت؛ به صورتی که در ماه دوم تس//ت، شاهد دس//تیابی به رکورد کاهش مصرف روغن به میزان ۰۵۲ گرم بر تن تولید بودیم. نتیجه بررسیها در خطوط پاییندستی نیز عملکرد مناسب روغن داخلی را تایید میکرد.

وی خاطرنش//ان کرد: بومیس//ازی این روغن ع//الوه بر قطع وابس//تگی به ش//رکتهای خارج//ی و جلوگیری از خ//روج ارز، مزایای//ی ازجمله ح//ذف هزینه انب//ارداری و نگه//داری روغن، هزینهه//ای ثب//ت س//فارش و هزینهه//ای حمل و تش//ریفات گمرکی نیز دارد. نکته حائز اهمیت این اس//ت که در روغنهای بومیسازی شده، امکان اعمال هرگونه تغییر در فرموالسیون به دلیل دسترس//ی به شرکت س//ازنده در صورت تغییر در شرایط کاری نورد خواهد بود. رییس خطوط نورد س//رد فوالد مبارکه در پایان، از همکاری همه جانبه مدیریت نورد س//رد، مدیر مواد اولیه و انرژی، هم//کاران خطوط نورد، گروه فنی تولید ناحیه و شرکت س//ازنده روغن، تشکر و قدردانی کرد. در همین زمینه، محمد ریاحیمنش مدیرعامل ش//رکت بهآرین صنعت اصفهان نیز با تاکید بر اینکه روغنهای بومیس//ازی شده از نظر کیفیت با روغنهای واردات//ی قابل رقابتند، درباره نکات فنی و بارز این روغنها افزود: وجود این ویژگیها باعث شده چنین روغنهایی با انواع مشابه روغنهای تولیدشده در خارج از کشور قابل رقابت باش//ند: امکان تغییرات فنی، بسته به شرایط خط در کوتاهترین زم//ان ممکن و ب//ا کمترین هزینه؛ مصرف ح//دود ۰۵۲ گرم بر ت//ن از این روغن در ش//رایط نرمال خط؛ ش//رایط نورد مطلوب ب//ا غلظتهای ۵/۰ تا ۵/۲ درصد؛ باف//ر مقاوم به تغییرات ph و ؛conductivity مق//اوم دربرابر خوردگی س//طح ورق با وجود حضور‪۵۲ ppm‬ کلر در امولسیون؛ مقاومت در برابر اکسیداسیون در هوای فش//رده و دم//ای باالی ۰۶ درجه س//انتیگراد و یون کل//ر منفی؛ تولید آهن پودری محدود و بینیازی از اس//تفاده از چندین فیلتر مغناطیس//ی؛ تمیزی باالی س//طح خروجی تاندم و خط//وط نهای//ی؛ تمیزی حوضین//گ و قفس//هها؛ بینیازی از س//اختن امولس//یون تازه و همچنین کاهش میزان مصرف آب؛ امکان استفاده از غلتکهای گریت در قفسه۵ بدون افت تمیزی و زب//ری، همچنین زب//ری مناس//ب روی ورق و افزایش نیافتن روغن س//طح ورق؛ نوس//ان نداشتن روغن س//طح ورق با وجود غلظت روغن در سیستم ۳؛ امکان دستیابی به تمیزی موردنظر در خروج//ی تان//دم ب//دون افزایش می//زان آهن س//طح ورق و دستیابی به تمیزی باالی ۵۷ درصد به طور میانگین در خطوط نهایی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.