برای مردی که به معنای واقعی سادهزیست بود

SMTnewspaper - - نفت و گاز - سـید عبدالرحیم غفوریان، کارشناس ارشد رسانه:

شهادت میدهم حاج آقا احمدی از نوادر روزگار در این قشر بود. بسیار انسان متواضع و محترمی بود. اهل علم بود و با سیاس//تبازی و سیاسیکاری میانهای نداشت. به معنای واقعی سادهزیس//ت و بیتکل//ف بود. هی//چ گاه اجازه ن//داد دیگران از او به نفع خودش//ان اس//تفاده سیاس//ی ببرند. در ۵۸ س//الگی ت//ا روز پایانی عمر در س//ازمان علمی س//مت فعالیت علمی داش//ت. در زمان ریاس//ت جمهوری دوره قبل از دبیری ش//ورایعالی انق//الب فرهنگی کناره گرفت و پس از او دوباره برگشت. بهطورتقریبی همه فرزندان ایش//ان تحصیالت دکترا دارند و تا جاییکه من مطلعم هیچ کدامش//ان از رانت استفاده نکردند. و قص علی هذا... . روز پیش از فوتشان روزه و افطار منزل دخترشان مهمان بودند. ۱۱ شب حالشان منقلب و دچار سکته مغزی میشوند. صبح در بیمارس//تان ام//ام خمین//ی اق//وام یک ساعت منتظر بودند تا کارگر سردخانه بیاید و جس//د را نشان دهد بدون هیچ تشریفاتی! غی//ر از مالق//ات در مهمانیهای معمول خانوادگی، ایام عید نوروز با اهل خانه مش//تاقانه به دیدارشان میرفتیم. س//الهای نخس//ت ایش//ان هم متواضعانه به بازدی//د میآمدند. بعدها با توجه به حالش//ان و ش//رمندگی م//ا، به ایش//ان عرض ک//ردم ما توق//ع بازدی//د نداری//م اما دلم//ان میخواهد خدمت ش//ما برس//یم. خیلی گ//رم و صمیمی ب//ود، لطیفهه//ای خوبی هم میگف//ت. دور تا دور آپارتمانش//ان قفس//ههای پر از کتاب بود. آن وقتها س//ر به سر پسرم سجاد میگذاشت میگفت بیا طلبه ش//و اما بعدها میگفت الزم نیست برو درست را بخوان سعی کن آدم خوبی باش//ی. بیمار اخوی هم بود، هر موقع مش//کلی داش//ت به مطب میرفت و در نوبت مینشست و ب//ا اصرار اخوی هم حاضر نبود خارج از نوبت معاینه شود. مینشست تا نوبتش شود. یک روز بارانی با ماش//ین از بلوار دریا میگذشتم دیدم کس//ی عبا بر سر کش//یده، پیاده در حال رفتن اس//ت. کمی جلوتر که رفتم دیدم ایشان است. پیاده زیر باران از مطب بهس//مت خانه میرفت س//وارش کردم، دیدم بهشدت س//رما خورده، گفتم حاج آقا چرا اینجوری با این حال. فرمود نمیخواه//م مزاحم کس//ی ش//وم. امروزصبح به همس//ر مهربانش گفتم من کمتر کس//ی را میشناس//م که احساس کنم به بهشت میرود اما بهطور قطع ایشان اهل بهشت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.