«مسی» به رژیم صهیونیستی «نه» گفت

SMTnewspaper - - نفت و گاز -

اعتراض زیاد فلس//طینی باعث ش//د در نهایت فدراس//یون فوتب//ال آرژانتین دیدار دوس//تانه با رژیم اش//غالگر قدس را لغو کند. به گزارش ایسنا ب//ه نقل از العاجل، تیم ملی فوتبال آرژانتین قرار ب//ود در دی//داری دوس//تانه در بیتالمقدس به مصاف اسرائیل برود. این اقدام فدراسیون فوتبال آرژانتین اعتراضهای گس//ترده فلس//طینیها را بهدنبال داش//ت تا جایی که حتی رییس فدراسیون فوتبال فلس//طین به هواداران مسی گفته بود در صورت حضور این بازیک//ن در این بازی عکسها و پیراهنهای او را پاره کنند. اعتراض زیاد فلس//طینیها به انج//ام این دیدار دوس//تانه باعث شد فدراس//یون فوتبال آرژانتین و بازیکن//ان این تی//م بهویژه مس//ی و آگوئرو با برگ//زاری این دیدار مخالف//ت کنند و در نهایت ای//ن بازی لغو ش//ود. روزنامه العاجل عربس//تان تاکی//د کرد بنیامین نتانیاهو، نخس//توزیر رژیم صهیونیستی با فدراسیون فوتبال آرژانتین تماس گرفته تا آنها را متقاعد به برگزاری این دیدار دوستانه کند، با این وجود پاس//خ آرژانتینیها منفی بوده و بازی لغو شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.