فروش ۹۷ میلیاردی سینمای ایران در فصل بهار

گزارشی از گیشه سینمای ایران در نخستین فصل سال ۷۹ ژانر فیلمهای بهاری

SMTnewspaper - - نفت و گاز -

س//ینمای ایران در فصل به//ار با اکران ۵۱ فیلم س//ینمایی ح//دود ۸7 میلیارد تومان برای گیش//ه خود عایدی داشته است.

ب//ه گ//زارش ، بهطورمعمول س//ینماها در نخس//تین فصل س//ال پرطرفدار هس//تند؛ چه از ط//رف مخاطبان و چه از جان//ب س//ینماگران و صاحبان فیل//م؛ بنابرای//ن بهطورمعمول دستاندرکاران حوزه سینما سعی میکنند از این فرصت بهدست آمده نهایت اس//تفاده را ببرند. امسال سینمای ایران در 3 ماهه ابتدایی سال 97 -که البته دو هفته دیگر تا پایان آن باقی استبا اکران ۵۱ فیلم س//ینمایی توانست به ۸7میلیاردو۸49میلیون تومان درآمد دست پیدا کند.

‹ بهار، فصل پرطرفدار سینماها

3 م//اه ابتدای هر س//ال بهدلی//ل وجود تعطیالت ن//وروز در فروردین از پرمخاطبترین فصلهای اکران یک سال سینمایی کش//ور است. در جدول اکران نوروزی س//ینمای امسال 7 فیلم س//ینمایی وجود داش//تند، این در حالی اس//ت که در سالهای گذش//ته ۵ یا ۶ فیلم اکران میش//دند. ای//ن اتفاق که با تصمیم ش//ورای صنفی نمایش رقم خورد باعث ب//ه وجود آمدن برخی نارضایتیها و انتقادها از طرف صاحبان فیلم شد.

آنه//ا معتقد بودند کمبود س//النهای نمایش فیلم، نبود روال مش//خص در پخش تیزر تبلیغاتی فیلمهای سینمایی، حمایت بیشتر از برخی فیلمها و تاثیر فضای مجازی بر دیده شدن یک فیلم از جمله مش//کالتی اس//ت که گریبانگیر سینمای کشور اس//ت و با افزایش تعداد فیلمها شاید امکان دیده شدن عادالنه فیلمها سختتر شود.

ب//ا این حال تنوع و تع//دد فیلمهای روی پرده س//ینماها در صورتی که زیرس//اختهای مناس//ب آن وجود داشته باشد، این امکان را به مخاطب میدهد که بتواند فیلمی مطابق سلیقه خود را در سینما انتخاب کند.

از سوی دیگر در بهار امسال با افزایش نرخ بلیتهای سینماها نیز روبهرو شدیم که البته بهگفته مسئوالن فقط نرخ بلیتهای پردیسهای سینمایی افزایش داشته و از ۲۱ هزار تومان به ۵۱ هزار تومان رس//یده است. با این حال شاید همین باال رفتن نرخ هرچند وقت یک بار بلیتهای سینماها عاملی باشد در باال رفتن و رشد فروش گیشه سینماها.

کمفروشتری/ن و پرفروشترین فیلمهای فصل ‹ بهار

فیل//م «مصادره» نخس//تین س//اخته بلند س//ینمایی مهران احمدی که تهیهکنندگی آن را محمدحس//ین قاس//می برعهده دارد، توانست با فروشی نزدیک ۶۱ میلیارد تومان، پرفروشترین فیلم س//ینمایی این فصل باش//د و در صدر جدول گیش//ه بهار قرار گیرد.

بعد از آن فیلم سینمایی «التاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان با فروش//ی بیش از 4۱ میلیارد تومان و فیلم سینمایی «به وقت ش//ام» ساخته ابراهیم حاتمیکیا با فروش بیش از 3۱ میلیارد تومان در رتبه دوم و س//وم پرفروشترین فیلمهای 3ماه ابتدای سال قرار گرفتند.

در ای//ن میان 3 فیلم س//ینمایی «آن س//وی ابره//ا» مجید مجیدی، «جشن دلتنگی» پوریا آذربایجانی و «ناخواسته» برزو نیک نژاد جزو کمفروشهای این فصل بودند و تاکنون هر کدام کمتر از ۰۰۲ میلیون تومان فروش داش//تند. البته هنوز فرصت اکران این فیلمها در س//ینماها به پایان نرسیده و در هفتههای آینده ادامه خواهد داشت.

‹ پرکارترینها

ب//رزو نیکنژاد ب//ا کارگردانی ۲ فیلم س//ینمایی «لونه زنبور» و «ناخواس//ته» تنها کارگردانی اس//ت که در فصل بهار دو فیلم را روی پرده س//ینماها داش//ت. نیکنژاد در این ۲ فیلم به بیان مسائل جامعه پرداخت اما در دو ژانر گوناگون.

محس//ن کیای//ی و بابک حمیدی//ان هرکدام با حض//ور در 3 فیلم س//ینمایی از پرکارترین بازیگران ای//ن فصل بودند. هادی حجازیفر، الناز حبیبی، سحر دولتشاهی، رعنا آزادیور، همایون ارشادی، جواد عزتی و مینا ساداتی نیز در این فصل هرکدام در بی//ش از یک فیلم س//ینمایی بازی کردن//د و روی پرده نقرهای دیده شدند.

‹

از بی//ن ۵۱ فیلم س//ینمایی ک//ه در ج//دول اکرانهای 3ماه ابتدایی س//ال 97 قرار گرفتند، ۵ فیلم س//ینمایی با درونمایه کمدی، ۸ فیلم با تم اجتماعی، یک انیمیش//ن سینمایی و یک فیلم کمدی اجتماعی روی پرده رفتند.

یکی دیگر از فیلمهای این فصل، فیلم س//ینمایی «آن س//وی ابرها» آخرین س//اخته مجید مجیدی اس//ت. ای//ن اثر در هند فیلمبرداری ش//ده و نمایش این فیلم در سینماها ابتدا همراه با زیرنویس اس//ت و از ابتدای ماه رمضان همراه با دوبله فارسی در سینماها به نمایش درآمد.

با نگاهی به ژانر فیلمهای سینمایی که در این فصل به نمایش درآمد، میتوان نتیجه گرفت ک//ه تا حدودی امکان ایجاد تنوع در اکران فیلمها در سینمای ما به وجود آمده، با این حال هنوز نمیتوان گف//ت که بهطور کامل به این مهم دس//ت یافتهایم و حتی شاید بتوان اعالم کرد که اکنون با اکران فیلمهایی در ژانر اجتماعی و مس//ائل فرهنگی و اجتماعی در سینمایمان روبهرو ش//دهایم. نیمی از فیلمهایی که در این 3 ماه روی پرده رفتهاند آثاری هس//تند که برای نخستین بار در سیوششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمدن//د. «مصادره»، «التاری»، «به وقت ش//ام»، «فیلش//اه»، «چهارراه اس//تانبول»، «خجال//ت نکش»، «جش//ن دلتنگ//ی» از جمله فیلمهایی بهش//مار میروند که در سیوششمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شدند.

سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری؛ براساس آمار موسسه سینماشهر و بنابر فروش مکانیزه سینماهای سراسر کشور اعالم کرد س//ینمای ایران در 3۱ روز ابتدایی س//ال ۱397 درمجموع ی//ک میلیون و 934 ه//زار و 3۸7 مخاطب را جذب کرده که با این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۶9 با رقم یک میلیون ۸۲۶ هزار و 3۶7 نفر رش//دی معادل ۸.۸۱ درصد را شاهد بوده است. همچنین سینماهای حوزه هنری که بخش زیادی از سالنهای س//ینمایی کش//ور را در اختیار دارند براساس اعالم رسمیشان در نوروز امس//ال 33 درصد افزایش مخاطب و ۰4 درصد رش//د فروش داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.