انتقال ۶۹۱ اثر باستانی ایران به هلند

SMTnewspaper - - نفت و گاز -

مدیرکل موزه ملی ایران اعالم کرد براساس تفاهمنام//ه موزه ملی ای//ران و موزه «درنتز» )Drents( هلن//د، ۶9۱ اث//ر از ۰7 م//کان باستانی کش//ور برای نمایش در نمایشگاهی ب//ه مدت ۵ ماه به موزه درنتز در این کش//ور منتقل شد.

به گزارش ایسنا، جبرئیل نوکنده اعالم کرد: این نمایشگاه با عنوان «ایران؛ مهد تمدن» در موزه درنتز، شهر آسن )Assen( هلند از ۶۲ خرداد امس//ال تا 7۲ آبان به مدت ۵ ماه برپا خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.