شرایطی جدید پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است

SMTnewspaper - - صفحه اول -

جلسه س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروز به ریاس//ت معاون اول رییسجمهوری برگزار شد. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه کشور در شرایط جدیدی قرار گرفته است، گفت: کشور با فشارها و تحریمهای جدیدی روبهرو خواهد شد و موانعی نیز پیش روی صادرات و واردات کشور ایجاد میشود.

معاون اول رییسجمه//وری اظهار کرد: باوجود همه محدودیتهای قابلپیشبینی کش//ور دارای ظرفیتهای فراوانی است که با تنظیم سازوکارهای الزم میتوانیم با تحریمها مقابله کنیم و با تدابیر و اتخاذ تصمیمهای ویژه و مناسب در جهت کاهش آثار تحریمها در کشور حرکت کنیم.

وی با اش//اره به اینکه دول//ت با محدودیتهایی در بودجه برای اداره کش//ور روبهرو خواهد بود، بر ضرورت اولویتبن//دی برای هزینهکرد منابع مالی تاکید کرد و گفت: در ش//رایط جدید، برای اجرای طرحه//ا باید اولویتگذاری و رون//د اجرای برخی طرحها نیز تسریع شود.

جهانگی//ری ادامه داد: برای مدیریت ش//رایط جدید کش//ور الزم است اقتصاد مقاومتی مبنای عمل و کار همه س//ازمانها باش//د و بهعبارتی دیگر اکنون که قرار اس//ت تحریمها بر کش//ور فشار وارد کند، باید با استفاده از ظرفیت اقتصاد مقاومتی بهدنبال راهکارهایی برای اداره مطلوب کشور باش//یم تا آس//یبهای قابلپیشبینی بر اقتصاد کش//ور به کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کند.

مع//اون اول رییسجمهوری از دبیرخانه س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواس//ت دس//تور کار جلس//ات آینده س//تاد را ب//ا این رویک//رد تدوین کند که برای ش//رایط جدید پیش روی کشور چه تصمیمهای//ی باید گرفته و چ//ه اقدامهایی انجام ش//ود تا توان کش//ور برای مقابله ب//ا تحریمها باال برود و جریان اش//تغال، تولی//د و اجرای طرحهای اصلی و اولویتدار کش//ور به ش//کل مناسب ادامه پی//دا کن//د. وی با یادآوری اینکه پ//س از دورهای طوالنی س//رمایهگذاری در کش//ور روندی مثبت را تجربه میکند، تصریح ک//رد: نباید اجازه دهیم ای//ن رون//د مثبت با مش//کل روبهرو ش//ود و باید راهکارهایی برای اینکه جریان س//رمایهگذاری در کش//ور مثبت باشد بیندیش//یم و در این مسیر از توانمن//دی نهادهای عمومی غیردولتی اس//تفاده بیش//تری داشته باش//یم و در انتخاب طرحها نیز طرحهای//ی را در اولویت قرار دهیم که بیش//تر به منابع ریالی وابستگی دارند.

جهانگیری ب//ا بیان اینکه ه//دف اصلی اقتصاد مقاومت//ی، مقاومس//ازی اقتص//اد کش//ور در برابر تکانههای خارجی اس//ت، خاطرنشان کرد: از ابتدا همواره ب//ر این موضوع تاکید ش//ده ک//ه اقتصاد مقاومتی مختص دوران تحریم نیست و در دوران لغو تحریمها نی//ز دولت تمرکزی جدی بر اقتصاد مقاومتی داشت.

مع//اون اول رییسجمهوری اضافه ک//رد: البته سیاس//تها و برنامههایی که تاکنون در چارچوب س//تاد فرمانده//ی اقتصاد مقاومتی تدوین ش//ده، سیاستهایی مربوط به دوران پس از تحریم بوده اما امروز که امریکا و رژیم صهیونیس//تی بهدنبال اعمال تحریمها و فش//ارهای جدید بر کش//ورمان هستند، باید با استفاده از تمام ظرفیتهای کشور از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، سیاستها و برنامههای//ی برای عبور از چالشهای فعلی تدوین کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.