خط و نشان آلمان برای تعرفههای جنجالی امریکا

SMTnewspaper - - خبر -

صدراعظم آلمان ضمن ابراز تاسف درباره تصمیم ناگهان//ی دونالد ترامپ برای پس گرفتن حمایتش از بیانیه گروه ۷ اعالم کرد: اروپا مانند کانادا تدابیر متقاب//ل علیه تعرفههای امری//کا بر واردات فوالد و آلومینیوم اعمال خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رییسجمهوری امری//کا اندکی پس از اینکه نشس//ت گ//روه ۷ در کان//ادا را زودهن//گام ترک ک//رد، در توییتی اعالم ک//رد حمایتش از بیانیه مش//ترک گ//روه ۷ را پس میگیرد و به این ترتیب آنچه را به نظر میرس//ید ی//ک تفاهم ش//کننده در زمینه اخت//الف تجاری می//ان واش//نگتن و متحدان بزرگش ب//ود، در هم شکست. آن//گال م//رکل در مصاحبه با ش//بکه تلویزیونی

پ//س از نشس//ت گروه ۷، اظه//ار کرد: این اقدام ترامپ که به وس//یله توییت وی اعالم ش//د، تاسفبار بود.

مرکل گفت: این نشس//ت پایان شراکت ترانس آتالنتی//ک می//ان اروپ//ا و امریکا نیس//ت اما باید خاطرنشان کرد اروپا دیگر نمیتواند به متحد خود متکی باش//د و باید سرنوش//تش را در دستان خود بگی//رد. اتحادیه اروپا مانند کان//ادا آماده در پیش گرفتن اقدام//ات متقابل علیه تعرفههای امریکا بر واردات فوالد و آلومینیوم منطبق با مقررات سازمان تجارت جهانی میش//ود. وی با لحن مبارزهجویانه غیرمعمول//ی گفت: م//ا دیگر اج//ازه نخواهیم داد دوب//اره مورد بهرهبرداری ق//رار گیریم. مرکل در پاس//خ به اینکه آیا نگران اس//ت ترامپ علیه تدابیر تالفیجویان//ه اتحادیه اروپا اقدام کرده و بر واردات خودروهای اروپایی تعرفه وضع کند، گفت: در وهله نخس//ت تالش خواهیم ک//رد ببینیم آیا میتوانیم از این مس//ئله جلوگیری کنیم؟ امیدواریم اتحادیه اروپا دوباره با اتحاد مشابه پاسخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.