نمایش ایدههای ارزشآفرین در حوزه معدن و صنایع معدنی

SMTnewspaper - - معدن -

جش//نواره ایدهه//ای ارزشآفرین معدن و صنایع معدنی ۳۲ و ۴۲ تیر س//ال ج//اری برای حمایت از ایدههای نوآورانه برگزار میشود.

به گزارش فارس، جشنواره ایدههای ارزشآفرین مع//دن و صنایع معدنی(اینومان) با حمایت س//تاد توس//عه مواد و ساخت پیش//رفته معاونت علمی ۳۲ و ۴۲ تیر سال جاری برگزار میشود.

ای//ن رویداد تخصصی برای حمای//ت از ایدههای نوآوران//ه معدن و صنایع معدنی اس//ت که توس//ط س//ازمان توسعه و نوس//ازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) برگزار میش//ود. عالقهمندان برای ارسال ایده خود تا ۱۱ تیر مهلت دارند.

شناس//ایی نوآوران فناور بخ//ش معدن و صنایع معدن//ی، فرصتس//ازی ب//رای صاحب//ان ایدههای معدن//ی و صنای//ع معدنی، تجاریس//ازی ایدههای برتر، حل مسائل ملی مبتنی بر اندیشه ایرانی، جلب و هدایت سرمایهگذاری، همگرایی صاحبان صنعت و پژوهشگران فناور و توسعه فضای تعامل، همفکری و خالقیت، از اهداف این جشنواره است.

همچنین فناوریهای نوین اکتشاف، استخراج، ف//رآوری و صنایع معدنی با تاکید بر فاوا، نانو و بایو، مدیری//ت ان//رژی و آب در مع//دن و صنایع معدنی، ایمنی، بهداش//ت و محیطزیست در معدن و صنایع معدنی، محصوالت نوی//ن و کاربردهای جدید مواد معدنی، مدیریت پس//ماند و باطل//ه معدن و صنایع معدنی و خدمات پش//تیبان زنجیره معادن و صنایع معدنی، محورهای این رویداد است.

ایدههای//ی که در این فراخ//وان ثبت نام کردند، بع//د از طی ی//ک مرحله داوری، فرص//ت عملیاتی ش//دن بهدس//ت میآورند که اینکار با پش//تیبانی ش//تابدهندهها و مراک//ز س//رمایهگذار انج//ام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.