یزدیزاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان شد

SMTnewspaper - - صنایع معدنی -

نشس//ت مسئوالن هلدین//گ شس//تا و اعض//ای هیاتمدیره ذوب آه//ن اصفهان، برگزار و در آن منصور یزدیزاده ب//ه عنوان مدیرعامل ذوب آهن اصفهان منصوب ش//د. به گ//زارش خبرگزاری صداوس//یما، در این جلس//ه از زحم//ات احمد صادقی، مدیرعامل پیش//ین این مجتمع عظیم صنعت//ی قدردانی و مقرر ش//د آیی//ن تودیع و معارفه مدیران عامل پیش//ین و پیش//ین ذوب آهن اصفهان هفته آینده برگزار شود. یزدیزاده از س//ال ۳۷ در ذوب آهن اصفهان س//متهایی چون عض//و هیاتمدیره، مع//اون برنامهریزی و توس//عه، معاون بازاریابی و فروش، مدیر فروش داخلی، سرپرس//ت ح//وزه معاون//ت بازاریابی و فروش را تجربه کرده است. وی در شکلگیری بورس کاالی ایران و همچنین اجرای پروژه ریل مل//ی ذوب آهن نقش مهمی ایفا کرده اس//ت. یزدیزاده از ش//هریور سال گذش//ته تا پیش از انتصاب به عنوان مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.