شهرهایی‌سبز‌با‌مس

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

ایجاد ش//هرهای س//بز به یک//ی از اولویتهای توس//عه پایدار تبدیل ش//ده اس//ت. ش//هرها یکی از عوام//ل اصلی تولید دیاکس//یدکربن هس//تند و از همی//ن رو م//ورد توجه فع//االن و متخصصان محیطزیس//ت قرار گرفتهاند. به گزارش عصر مس آنالی//ن در این میان مس، نق//ش اصلی را در ایجاد شهری سبز ایفا میکند. اهمیت شهرها در توسعه پایدار در س//الهای گذشته بهقدری افزایش یافته که «هفته سبز اروپا ۸۱۰۲» با محوریت شهرهای سبز برگزار شد. در این کنفرانس بینالمللی که ۱۲ تا ۵۲ مه ‪(۱۳ ۸۱۰۲‬ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۷۹۳۱) برگزار شد بر ضرورت تالش برای ایجاد شهرهایی که کمترین تاثیر را در گرم شدن کره زمین دارند، تاکید ش//د. شهرها از مهمترین منابع تولیدکننده گازهای گلخانهای هستند. تنها حملونقل شهری ۳۱درصد از دیاکسیدکربن موجود در جو را تولید میکن//د. تولید زباله در ش//هرها نی//ز عامل ایجاد ۳درصد از دیاکس//یدکربن موجود در جو اس//ت. ب//ا این حال، س//هم عمده تولید دیاکس//یدکربن در جهان متعلق به نیروگاههای س//وخت فس//یلی اس//ت که عهدهدار تامین انرژی در شهرها هستند. نیروگاههایی که با گاز طبیعی، زغالس//نگ و نفت کار میکنند ۵۲درصد از کل گاز دیاکس//یدکربن را تامین خواهند کرد.

این در حالی است که بیش از ۰۵درصد جمعیت جه//ان در ش//هرها زندگ//ی میکنن//د و انتظ//ار میرود این میزان تا س//ال ۰۵۰۲ میالدی(۹۲۴۱ خورشیدی) به ۶۶درصد برسد. پیشبینی میشود شهرنشینی همراه با رشد جمعیت بتواند ۲ میلیارد و ۰۰۵ میلی//ون نفر به جمعیت شهرنش//ینهای جه//ان ت//ا س//ال ۰۵۰۲ بیفزاید که ای//ن افزایش ۰۹درصدی، بیشتر در آسیا و افریقا رخ خواهد داد. اروپا بهعنوان نخس//تین گام در زمینه سبز کردن ش//هرهای خود، قانونی با عنوان ساختمانسازی اروپ//ا )EPBD( وضع ک//رده که براس//اس آن تا پایان س//ال ۰۲۰۲ میالدی(۹۹۳۱ خورش//یدی) تولید دیاکس//یدکربن توسط س//اختمانها باید به صفر برس//د و این یعنی اس//تفاده بیشتر از مس. مس بهعنوان فلزی ب//ادوام و پایدار با طول عمری طوالنی، نقش مهمی در سیمکش//ی، لولهکش//ی، شبکههای گرمایش//ی و سرمایش//ی، نورپردازی ...و در س//اختمانها دارد. انجم//ن بینالملل//ی )ICA(س//م به تازگی گزارش//ی منتش//ر و بیان ک//رده مبنی بر اینک//ه مس بی//ش از ۰۰۱ کاربرد در ساختمانهای س//بز دارد اما مهمترین کاربرد مس در س//اختمانهای جدید برای تامین انرژی است.

بس//یاری از فناوریهای نوی//ن تامین انرژی که کربن کم//ی تولید میکنند (مانن//د نیروگاههای حرارتی، فتوولتائیکها و شبکههای تهویه مطبوع ب//ا اس//تفاده از مبرده//ای طبیعی و ش//بکههای هوش//مند) نیازمند درصد زیادی مس هس//تند. ب//رای مثال بخش اصل//ی در مناب//ع تولیدکننده ان//رژی درجا )microgrid( ک//ه کاربرد فراوانی در ش//هرها پی//دا ک//رده، بر پایه مس اس//ت. مس در ش//بکههای س//وئیچینگ و مانیتورین//گ بار هوشمند، تجمیع انرژی، سامانههای ذخیره انرژی ...و در میکروگریدها کاربرد دارد. از س//وی دیگر در بهرهوری انرژی، افزایش کیفیت هوا و آب و کاهش هزینههای استهالک موثر شناخته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.