اقتصاد در گروه مرگ

SMTnewspaper - - استان -

محسـن‌ جال ‌لپـور-‌‌فعـال‌ اقتصـادی:‌اینروزها هرجایی و ب//ا هرکس ک//ه همصحب//ت میشوم، از جامجهانی میگوی//د و از گ//روه س//ختی که ایران در آن گرفتار شدهاس//ت. بهطور قطع دو کشور اس//پانیا و پرتغال جزو بهترینهای حال حاض//ر فوتبال جهان هس//تند و مراکش هم در ردهبن//دی فیفا جایگاه بدی ندارد. اس//پانیا بعد از آلمان و ایتالیا بزرگترین مش//تری پس//ته ایران اس//ت. 2 کشور پرتغال و اسپانیا با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. این دو کشور جزو گروه خوکها بهش//مار میروند. در اصطالح به 4 کشور پرتغال، ایتالیا، یونان و اس//پانیا PIGS میگویند که برگرفته از حروف اول این کش//ورها و بهمعنای خوکها اس//ت. گروه خوکها در سالهای گذشته به ش//دت با بحران اقتصادی درگیر بوده اس//ت. با این مقدمه اجازه بدهید با ش//اخصهای اقتصادی ب//ه این کش//ورها نگاه کنی//م تا ببینی//م در رقابت اقتصادی و اجتماعی، کدام کشور وضعیت بهتری دارد. پرتغال در ردهبندی فیفا س//ومین تیم جهان اس//ت. از نظر جمعیت، در رتبه 84 جهان قرار دارد. نمره حکمرانیاش ۵2 است و از نظر تولیدناخالص داخلی، چه//ل و هفتمین اقتصاد جهان بهش//مار میرود. جایگاه پرتغال از نظر درآمد س//رانه ۶۶، از نظر رتبه آزادی اقتصادی 77 و از نظر مساعد بودن محیط کس//بوکار 37 اس//ت. پرتغالیها دهمین کش//ور جهان از نظر آزادی فردی هستند که رتبه سالمتش//ان ۶3 و رتبه سرمایه اجتماعیشان ۶4 است. اس//پانیا بیستوهشتمین کشور پرجمعیت جهان و شش//مین کش//ور در ردهبندی فیفا است که رتب//هاش در حکمران//ی ۰3، در تولید ناخالص داخلی، 14 و در ش//اخص درآمد س//رانه، 2۵ اعالم شده است. اسپانیاییها رتبه ۶1 آزادیهای فردی را دارن//د و درج//ه آزادی اقتصادش//ان 9۶ و رتبه محیط کسبوکارش//ان 33 اس//ت. اسپانیاییها با ثب//ت رتبه ۵2 جزو باس//وادترین و با ثبت رتبه ۶1 جزو س//المترین مردمان جهان هستند که جایگاه س//رمایه اجتماع//ی آنها نیز 29 اس//ت. رتبه ایران در ردهبندی فیفا 32 اس//ت. ما هفدهمین کش//ور پرجمعیت جهان هس//تیم که بیس//توهفتمین اقتص//اد جهان را داری//م اما از نظر درآمد س//رانه، نودودومین کش//ور جهان بهش//مار میرویم و در شاخص حکمرانی نیز، در رتبه 133 قرار گرفتهایم. آزادی فردی در ایران از دیگر کش//ورهای گروه C وضعیت بدتری دارد و در آزادی اقتصادی و محیط کس//بوکار هم به ترتیب در رتبههای ۵۵1 و 122 قرار گرفتهایم. از نظر شاخص سالمت از کشورهای همگروهم//ان وضعیت بدتری داری//م اما در زمینه تحصی//الت وضعمان از مراکش بهتر اس//ت. رتبه س//رمایه اجتماعی ایران 134 است که باز هم ما را در وضعیت بهتری نسبت به مراکش قرار میدهد. فیفا در ردهبندیاش، رتب//های پایینتر از ایران به مراکش داده است. این کشور در رده ۰4 کشورهای پرجمعیت جهان قرار دارد. نهادهای بینالمللی به حکمرانی این کش//ور رتب//ه ۶11 دادهاند. مراکش از نظ//ر تولید ناخالص داخل//ی در رتبه ۰۶ و از نظر درآمد س//رانه در رتبه 148 جهان اس//ت. وضعیت ای//ن کش//ور در آزادی ف//ردی ،112 در آزادی اقتصادی ۶8 و در محیط کس//بوکار 88 است که این کشور را در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار میدهد. مراکش//یها از نظر س//المت در رتبه 77 جهان ق//رار دارند اما در ش//اخص تحصیالت رتبه 119 را از آن خود کردهاند و در نهایت اینکه سرمایه اجتماعی آنها 144 اس//ت و ۰1 پله پایینتر از ایران قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.