موفقیت تئاتر ایرانی در جشنواره لهستان

SMTnewspaper - - استان -

تات//ر »1+1« ب//ه نویس//ندگی و کارگردان//ی امید نی//از و گوگیلم//و پاپا، دیپلم افتخ//ار و جایزه بهترین اثر از نگاه تماش//اگران را در س//یویکمین جش//نواره بینالمللی تئاتر ش//هر لومزا در لهستان بهدست آورد. به گزارش ، این اثر که تولید مش//ترک ایران و ایتالیا اس//ت، پیش از این در کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، کرهجنوبی، رومان//ی و ایران روی صحنه رفته و س//ال 71۰2میالدی (۶931خورشیدی) نیز در جشنواره تئاتر رومانی جایزه ویژه هیات داوران را کس//ب کرد. نمایش »1+1« در ادامه تور اروپای خود، به زودی در کش//ورهای سوئیس، کرواسی و صربستان نیز اجرا خواهد شد. بازیگران این نمایش امی//د نیاز و گوگیلمو پاپا هس//تند و همزمان با اجرای آنها موس//یقی زنده نیز نواخته میش//ود. این نمایش پیش از این در بخش بینالملل جش//نواره بینالمللی تئاتر فجر و همچنین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز اجرا ش//ده است. س//یویکمین جشنواره بینالملل//ی تئاتر ش//هر لومزا از ۶ ت//ا 9 ژوئن 2۰18 (۶1تا 19 خرداد )1397 در کشور لهستان برگزار شد و در آن 14 اثر از کشورهایی مانند امریکا، آلمان، ایتالیا، چک، ایسلند، روسیه، اردن، هلند و لهستان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.