بلیت ۰۲هزار تومانی تماشای فوتبال در سینماها

سینماها در انتظار مجوزهای الزم برای پخش بازیهای جام جهانی

SMTnewspaper - - استان -

در فاصله تنها چند روز به آغاز جام جهانی فوتبال هنوز تکلیف پخش مسابقات در سالنهای سینما مشخص نیست.

به گزارش ، تنها 3 روز دیگر تا نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در مس//ابقات ج//ام جهانی باقی مانده اما هنوز سرنوش//ت پخش بازیها در سالنهای سینما مشخص نیست.

در ای//ن باره، غالمرضا فرجی، س//خنگوی ش//ورای صنفی نمایش به خبرنگار هنرآنالین، گفت: شیوه و چگونگی پخش و بهای بلیتها هنوز در ش//ورا مشخص نش//ده و باید منتظر تصمیمگیری و ابالغ آن از سوی وزارت ارش//اد باشیم. نخس//تین بار هنگام برگزاری فوتبال جام جهانی ۰1۰2 بود که پای بازیهای فوتبال به س//ینماهای کشور باز و استقبال خوبی هم از آن شد و تجربه تماشای فوتبال در کنار خانواده بسیار لذت بخش بود. این ماجرا در س//ال بعد هم ادامه یافت اما در زمان بازیهای جام ملتهای آسیا در سال 2۰11 پخش بازیها در سالنهای سینمایی از س//وی نیروی انتظامی ممنوع اعالم ش//د. در ادامه این ماجراها پخش بازیهای فوتبال در س//ینما ۵ سال پیش حواشی بهوجود آورد و پخش فوتبال بدون حضور زنان و بهطور مجزا با بیرغبتی س//ینماداران روبهرو و همی//ن عامل باعث کاهش مخاطبان ش//د، به همین دلیل مدیر وقت اداره نظارت و ارزشیابی س//ازمان سینمایی بهطوررسمی مجوز پخش فوتب//ال باحضور زنان و مردان در س//ینماها را ص//ادر کرد و در حالیکه اداره اماکن با حضور بانوان مخالف بود و حتی دو س//الن س//ینمایی نیز برسر همین ماجرا پلمب ش//دند، پخش مسابقات در سینماها بار دیگر منتفی ش//د. اما حاال در آستانه برگزاری مس//ابقات جام جهانی فوتبال در روس//یه زمزمههایی مبنی بر پخش فوتبال در س//النهای سینمایی به گوش رس//ید که حواشی نیز به دنبال داشت. این بار مخالفت از سوی سینماگران برای پخش فوتبال در سینماها بود. هرچند بسیاری موافق این اتفاق هس//تند و معتقدند بهدلیل آنکه زنان حق ورود به ورزشگاهها را ندارن//د اختصاص محیطهای فرهنگی به این امر میتواند بخش//ی از این خأل فرهنگی- ورزشی در جامعه را پر کند و خانوادهها میتوانند در محیطی امن و فرهنگی به تماشای ورزش مورد عالقه خود بنشینند اما اجرای این طرح مخالفانی نیز دارد.

بسیاری از فیلمسازان معتقدند پخش فوتبال در سالنهای سینمایی باعث از بین رفتن فرصت اکران فیلمها در آن زمان میشود. به طور مثال مصطفی کیایی در این باره گفت: من اصال با این موضوع موافق نیستم و به نظرم کار درس//تی هم نیست زیرا فوتبال و سینما هر کدام جای خود را دارند و قرار نیس//ت در سالن س//ینما فوتبال پخش شود. اگر این طور باشد استادیوم آزادی را هم به ما بدهند تا در آن فیلم اکران کنیم. البته حبیب اسماعیلی، تهیهکننده و پخشکننده در این زمینه نظر متفاوتی دارد و میگوید: به نظر میرس//د اکنون تمام کسانی که فیلم روی پرده دارند از محدودیت سئانس و سالن سینمایی گله دارند، حاال میخواهد فیلم پرفروش باش//د یا حتی متوسط. حاال قرار است تعدادی از سالنها و س//ئانسها هم به پخش بازیها اختصاص پیدا کند که اگر بهدرستی در این زمینه برنامهریزی شود شاید بتواند باعث رونق سینماها شود.

علی س//رتیپی، سینمادار و پخشکننده فیلمهای سینمایی نیز بیان کرد: این اتفاقی اس//ت که هم میتواند جنبه مثبت داش//ته باش//د و هم جنبه منفی. اگر در س//النهای محدود و س//ئانسهای خاصی بازیها پخ//ش ش//ود، میتواند م//ردم را از خانههایش//ان خارج کن//د و فضای پرهیجان فوتبال را به س//ینماها هم بیاورد اما اگر این طرح بهدرس//تی اج//را نش//ود و تمام س//النهای نمایش فیلم را به خ//ود اختصاص دهد ممکن اس//ت که در ابتدا به نفع سینماها باشد اما درنهایت فیلمها ضرر خواهند کرد.

مسعود اطیابی، سخنگوی ش//ورایعالی تهیهکنندگان معتقد است نمایش فوتبال در س//ینماها به ضرر صاحبان فیلمها خواهد بود. اطیابی با اش//اره به مس//ئله نمایش فوتبال در سینماهای کش//ور که این روزها بحثهای زیادی درباره آن میش//ود، گفت: شورایعالی تهیهکنندگان هن//وز به جمعبن//دی و تفاهمی در این زمینه نرس//یده زی//را نظرهای موافق و مخالف زیادی درباره نمایش فوتبال در س//ینماها ارائه میشود. درحالحاضر بس//یاری از تهیهکنندگان معتقدند بهتر اس//ت س//ینما، سینما باقی بماند و تنها محلی برای نمایش فیلمها باشد.

ای//ن تهیهکننده و کارگردان تاکید کرد: نمایش فوتبال در س//ینماها میتواند به ضرر فیلمهای در حال اکران و صاحبان آثار باش//د. تا زمانی که به یک ضابطه دقیق نرسیم و برای چنین برنامههایی هدف فرهنگی مناسبی تعریف نکنیم، تصمیمهایی از این دست میتواند مخرب باشد.

درحالحاضر هرچند به گفته غالمرضا فرجی مجوز نمایش مسابقات جام جهانی روس//یه در سالنهای سینمایی از سوی وزارت ارشاد صادر نش//ده اما تنها صحبت از نمایش ۶ مس//ابقه ش//ده که از این ۶ مسابقه، 3 مس//ابقه ب//ه بازیهای ای//ران اختص//اص دارد و 3 ب//ازی دیگر هنوز مشخص نشده و قطعیت نیافته است. با این حال برخی سایتها خبر از رایزنیه//ای الزم با نیروی انتظامی دادهاند که در ظاهر نیروی انتظامی موافق//ت و تمایل خود را برای اجرای این طرح در س//ینماها اعالم کرده اما هنوز مجوز رس//می و مکتوب نیروی انتظامی بهدس//ت سینماداران نرسیده است.

در ای//ن اخبار آمده اس//ت: براس//اس تصمیم انجمن س//ینماداران و ش//ورای صنفی نمایش همه س//النهای س//ینما میتوانند مسابقات را پخش کنند اما برای پردیسهای سینمایی و سینماهایی که چند سالن دارند، سقف تعیین شده است. پردیسهای سینمایی که بهطورمثال ۵ س//الن دارند فقط میتوانند در 2 سالن فوتبال نمایش بدهند. نرخ بلیت نمایش بازیها هم ۰2 هزار تومان تعیین شده که میتواند سود خوبی را نصیب صاحبان سینماها کند. همچنین در سینماهای سرگروه، سالنی که بهعنوان س//رگروه اعالم شده، مسابقات فوتبال را نمایش نمیدهد و مس//ابقات فقط در س//النهای زیرگروه پخش میشود. در پردیسهای س//ینمایی نیز سالن س//رگروه نباید مس//ابقات فوتبال را نمایش بدهد بلکه س//الن دیگری به این امر اختصاص پیدا میکند. بلیتفروشی این مس//ابقات اینترنتی خواهد بود و زنان، مردان و خانوادهها میتوانند در کنار یکدیگر به تماش//ای مس//ابقات فوتبال در سینماها بنشینند. حال باید منتظر ماند و دید آیا مدیران ارشاد و نیروی انتظامی در این فرصت کوت//اه میتوانند به نتیجه مناس//بی برس//ند و در این زم//ان میتوانند مجوزهای الزم را ابالغ کنند و هماهنگیها را انجام دهند یا سینماداران خود به تنهایی در این زمینه تصمیم میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.