ماجرای دفاع محمدرضا شفیعیکدکنی از زبان فارسی در کالس درس

SMTnewspaper - - استان -

چند روز پی//ش فایل صوتی 7دقیقهای از دکتر محمدرضا ش//فیعی کدکنی منتشر شد که درباره زبان فارسی و زبانهای محلی بود. باوجود این، برخی که پیوس//ته قصدشان مکابره است، سخنان دکتر شفیعی را دگرگون فهمیدهاند و برداش//تهای عجیب و غریبی از آن کردهاند و آن س//خنان را توهین به زبانهای محلی دانستهاند. برای برطرفشدن این سوءتفاهم، ما نظر دکتر شفیعی کدکنی را درباره زبانها و فرهنگهای محل//ی ایران و ض//رورت گردآوری و تدوین اش//عار و آثار هنری آنها که برگرفته از کالس درس ایش//ان در دانش//کده ادبیات دانشگاه تهران در تاریخ 18 اردیبهش//ت 1397 است، میآوریم تا شبههای در این باره در ذهن مخاطبان عزیز باقی نماند. در جلسه یادشده بحث درباره ضرورت تذکرهنویس//ی و گردآوری آث//ار ادبی مناطق گوناگون ای//ران در دوره معاصر و مولفههای این تذکرهنویس//ی اس//ت که از دکتر شفیعی درباره جایگاه زبانهای محلی میپرسند... این 7 دقیقه بخشی از کالس درس ایش//ان در دانشکده ادبیات دانش//گاه تهران در تاریخ اول خرداد 1397 اس//ت. چنانکه در فایل منتشرش//ده نیز ش//نیده میشود، اس//تاد ابتدا خاطرهای از دوران حضورش//ان در آکسفورد و برخوردش//ان با جنگی خطی میگویند که شامل اشعاری به س//بک هندی از فردی انگلیسیزبان و عضو کمپانی هند شرقی است. س//پس از اهداف انگلیسیها در آموختن زبان فارس//ی و آشنایی با فرهنگ ایرانی س//خن میگویند که با ای//ن کار زبان فارس//ی را در هند برانداختن//د و با رواج زبان اردو راه را برای زبان انگلیس//ی گشودند و اندکاندک آنچه خواس//تند، کردند. استاد در این بخش میگویند: «[انگلیسیها] بعد از اینکه مسلط ش//دند، گفتند گور بابای زبان فارس//ی، شما زبان فارسی براتون خوب نیست.

ش//ما بیایید اردو رو که یک زبان محلی است، بگیرید بزرگش کنید و همین کار رو کردند. میدونستند که زبان فارسی شاهنامه داره، مثنوی داره، س//عدی داره، حافظ داره، نظامی داره؛ میتونه با شکسپیر کشتی بگیره اما زبان اردو چیزی نداره که با شکسپیر کشتی بگیره. بع//د از مدتی بچه هن//دی میگه: گور بابای ای//ن زبان اردو. من که میتونم شکس//پیر بخونم، چرا این شعرهای ضعیف و این ادبی//ات چی چی... اصال زبانم رو انگلیس//ی میکنم، چنانک//ه کردند». پس از آن با اندرزی مش//فقانه به ماجرای این روزهای زبانهای محلی اش//ارهای کوتاه میکنند و به سیاست روسها در آسیای میانه میپردازند که هر قومیت کوچک//ی را پ//رورش میدهند و آنه//ا را از زبان فارس//ی و فرهن//گ ایرانی دور میکنند تا آنچه انگلیس//یها در هند کردند، اینها در آسیای میانه بکنند.

یعن//ی با پرداختن ب//ه زبانهای محلی و از بین بردن زبان فارس//ی و فرهنگ ایرانی در آسیای میانه، جوان قوم قزاق که زبان محلیاش آثاری مانند آنچه در زبان فارس//ی میبینیم، ندارد، میگوید حال که زبان ملی من از لحاظ دارا بودن آثار ادبی چنین اس//ت من پوش//یکن میخوانم، لرمانتف میخوانم و روس میشود. سپس برای اینکه سوءتفاهمی پیش نیاید و همه بدانند غرضی جز خیرخواهی و دوراندیش//ی در این سخنان نیس//ت، میگویند: «ما نمیخوایم هیچ زبان محل//یرو خداینکرده... چ//ون این زبانهای محلی پش//توانه فرهنگی ما هس//تند. م//ا اگر این زبانهای محلی رو حفظ نکنیم، بخش اعظمی از فرهنگ مش//ترکمون رو عمال نمیفهمیم اما این زبان بیناالقوامی که قرنها و قرنها و قرنها همه این اقوام درش مساهمه دارند. هیچ قومی بر هیچ قوم دیگری تقدم نداره در ساختن امواج این دریای بزرگ».

سپس دوباره به تشویقهای قدرتهای سلطهطلب درباره زبانهای محلی میپردازند و اندرز میدهند که مواظب این مس//ائل باشیم. پس از آن دوباره به آس//یای میانه و روس ش//دن فرزندان و نس//لهای آینده آنها در ادامه همین سیاس//تهای زیرکانه و س//لطهطلبانه که در قالب حمایت از زبانهای محلی و فرهنگهای قومی روی مینمایند، اش//اره میکنند؛ همین.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.