تمهیداتی براساس رفتارهای امریکا اتخاذ شده است

SMTnewspaper - - صفحه اول -

رییس مجلس ش//ورای اس//المی خ//روج امریکا از برج//ام را خالف اخالق، ضوابط و تعهدات بینالمللی دانس//ت و گفت: این اقدام امریکاییها تاحدودی در س//رمایهگذاری کش//ور تاثیرگذار بوده که در این زمینه تمهیداتی در نظر گرفته ش//ده و مذاکراتی در حال انجام است.علی الریجانی اظهار کرد: باتوجه ب//ه واکنش امریکاییها در برابر برجام تمهیداتی در حال اتخاذ بوده و بر همین اس//اس مذاکراتی در حال انجام است. باید براس//اس رفتارهای ماههای آینده امریکا به یک چارچوب دقیقتری برسیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.