مشکالت‌بازار‌ارز‌و‌سکه‌برای‌مردم‌شفاف‌شود

SMTnewspaper - - صفحه اول -

سال سیام دوره جدید شماره 1064 پیاپی 2382 8 صفحه قیمت: 1000 تومان

کاهش س//ود بانکی و نبود زیرس//اخت مناسب برای جذب سرمایههای خارجشده از بانکها باعث شد در ماههای گذشته بازار س//که و ارز در کشور دچار مش//کالتی شود. راهحل این مش//کل اما محل اختالف بین برخی از کارشناس//ان اس//ت. عدهای از اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند سود بانکی باید افزایش یابد تا نقدینگیهای سرگردان روانه بانکها شود. در این صورت ت//ا حد قابل توجهی از التهابات بازار س//که و ارز کاس//ته میش//ود. در عین حال، برخی دیگ//ر از اقتصاددانان معتقدند کاهش س//ود بانکی به ذات خود، موضوع مناس//بی بوده و میتواند زمینهس//از توسعه صنعتی باشد اما در اجرای این سیاست باید زیرساختهایی ایجاد میشد که در نبود آنها التهابات گذش//ته در بازارهای ثانویه به وجود آمد. این دسته از کارشناس//ان معتقدند با راهاندازی بانکهای سرمایهگذاری و تامین زیرس//اخت برای هدایت نقدینگیهای سرگردان به س//مت بازارهای اولیه یا همان بخ//ش اصلی اقتصاد میتوان مشکالت کنونی را برطرف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.