تمهیداتی براساس رفتارهای امریکا اتخاذ شده است

SMTnewspaper - - صفحه اول -

رییس مجلس شورای اسالمی خروج امریکا از برجام را خالف اخالق، ضوابط و تعهدات بینالمللی دانس//ت و گفت: این اقدام امریکاییها تاحدودی در سرمایهگذاری کش//ور تاثیرگ//ذار بوده که در این زمین//ه تمهیداتی در نظ//ر گرفته ش//ده و مذاکراتی در حال انجام اس//ت. به گ//زارش ایرنا، علی الریجان//ی در آیین رونمایی از کتاب اقتصاد ایران سال ۶۹ تدوین مرکز پژوهشهای مجلس ش//ورای اسالمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باتوجه ب//ه اینکه امریکاییها در برج//ام خالف اخالق، ضوابط و تعه//دات بینالمللی عمل کرده و بهطور رس//می از آن خارج ش//دهاند که البته از گذشته نیز این موضوع وجود داشته، این حرکت مقداری در شرایط کشور از لحاظ نوع سرمایهگذاری تاثیرگذار بوده است؛ از این رو تمهیداتی در حال اتخاذ و بر همین اس//اس مذاکراتی در حال انجام اس//ت. وی ادام//ه داد: باید براس//اس رفتارهای ماههای آینده امریکا به یک چارچوب دقیقتری برس//یم. رییس مجلس تاکید کرد: تحلیل شرایط اقتصادی کشور باعث ایجاد نظم فکری برای تصمیمگیری درس//ت میشود. الریجان//ی همچنین گفت: مراکز مطالعاتی بس//یاری از کش//ورها تحلیلهای ساالنه از وضعیت اقتصادی کشور خود ارائه میکنند که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اس//المی در 3 سال گذشته این کار را شروع کرده است. وی افزود: باید ن//گاه واقعبینانهای به وضعیت اقتصادی کشور داش//ته باش//یم تا پایهای برای حل مسائل شود. رییس مجلس ادام//ه داد: در این گزارش درباره اقتصاد کش//ور، نکات مثبتی از روند اقتصادی بیان ش//ده اما در برخی مولفهها نیز نکات منفی وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.