دیدار رییس جمهوری امریکا و رهبر کرهشمالی پس از مذاکره‌پشت‌درهای‌بسته

هیچ امتیازی ندادیم ۵6 سال برگزار شد

SMTnewspaper - - خبر -

نشست «دونالد ترامپ» رییسجمهوری امریکا و «کیمجونگ اون» رهبر کره ش//مالی یک به یک و ب//ا حضور تنه//ا ۲ مترجم در هت//ل کاپال جزیره سنتوزا در سنگاپور پشت درهای بسته برگزار شد. به گزارش ایرنا، این دیدار تاریخی از ساعت ۹ و ۵۱ دقیقه (به وقت محلی) روز سهشنبه با حضور رهبر کره ش//مالی و رییسجمهوری امریکا و مترجمان آنها در محل مذاکره و با تدابیر شدید امنیتی انجام شد. امریکا و کره شمالی در ۵۶ سال گذشته و پس از جنگ کره تاکنون دش//منان سرسخت یکدیگر بهش//مار میرفتند. ترامپ در گفتوگوی کوتاهی با خبرن//گاران اعالم کرد این دیدار ش//روع خوبی برای روابط دو کشور خواهد بود. رهبر کره شمالی نی//ز گفت با مش//کالت فراوانی روبهرو ش//ده تا به اینجا برس//د. بیش از ۰۰۵۲ خبرنگار و نمایندگان رس//انههای خارج//ی از کش//ورهای گوناگون این رخداد تاریخی را پوشش خبری میدهند؛ هرچند که به نظر میرس//د جزئیات محتوای این دیدار در هالهای از رمز و راز باقی بماند. برخی کارشناس//ان میگویند مس//ئله این اس//ت که موضوعات برای بح//ث در این دی//دار بس//یار بیش//تر از گفتوگو درباره یک توافق اس//ت، ام//ا ترامپ پیشتر تاکید داش//ت که برای یک توافق کوچک در این نشست حاض//ر نمیش//ود. پرس//شهای مهم//ی درباره ای//ن نشس//ت مطرح اس//ت، آی//ا «اون» در زمینه زرادخانه هس//تهای خود امتی//از قابلتوجهی را از دس//ت میدهد یا کس//ب خواهد کرد؟ آیا ترامپ ب//ا کاهش تع//داد نیروهای امریکا در ش//بهجزیره موافق//ت خواهد ک//رد؟ و در نهایت اینک//ه آیا این دیدار به دش//منی و جن//گ دو کره پایان میدهد و صلح را به این ش//بهجزیره بازمیگرداند؟ چند ماه درگیریه//ای لفظی و تهدیدهای ترامپ علیه کره ش//مالی بهگونهای بود که پیشبینیها درباره بروز نزاع میان این دو کش//ور در منطقه جنوب ش//رق آس//یا اوج گرفته بود. این نشس//ت در حالی برگزار ش//د که مایک پمپئو، وزیر ام//ور خارجه امریکا نیز در اظهاراتی مش//ابه تاکید کرد اگر نتایج این دیدار موفقیتآمیز نباش//د تحریمها علیه کره ش//مالی همچنان تداوم خواهد داشت.

‹

همچنی//ن به گ//زارش ایس//نا به نقل از ش//بکه اس//کاینیوز عربی، دونالد ترامپ، رییسجمهوری امریکا در جمع خبرن//گاران با توصیف کیم جونگ اون، رهبر کره ش//مالی بهعنوان «دوستی نزدیک» گف//ت: کی//م جون//گ اون برای خلع س//الح کامل هس//تهای و از بین بردن پایگاههای موش//کهای بالستیک متعهد شده است. ترامپ با تاکید بر اینکه هیچ امتیازی ندادیم گفت: کرهش//مالی برای خلع س//الح هس//تهای و آغاز روابط جدید آماده است و ب//ه جهان اعالم میکنم ک//ه پکیج جدیدی از صلح داری//م. وی افزود: کیم جون//گ اون در این دیدار بر تعهدش برای خلع کامل س//الح در شبه جزیره کره تاکید ک//رد و امریکا نیز ب//ه مانورهای نظامی خود پایان خواهد داد.

‹ دموکراتهای امریکا بیانیه دادند

دیدار رییسجمهوری امریکا و رهبر کره شمالی در حال//ی برگزار ش//د ک//ه دموکراتهای مجلس نمایندگان امریکا در بیانیهای مشترک همزمان با دیدار ترام//پ و «اون» تاکید کردند هرگونه توافق احتمالی با پیونگیانگ باید مانند برجام با نظارت و مشورت کنگره باشد. این بیانیه از سوی «نانسی پلوس//ی» رهبر اقلیت دموکرات، «اس//تنی هویر» معاون دموکراتها، «الیوت انگل» معاون کارگروه رواب//ط خارجی، «آدام اس//میت» معاون کارگروه نیروهای مس//لح و «آدام ش//یف» معاون کارگروه اطالع//ات مجل//س نماین//دگان امریکا منتش//ر و خواس//تار نظ//ارت کنگره این کش//ور ب//ر توافق احتمالی با کره شمالی شده است. این بیانیه تاکید ک//رد توافقی که باعث تداوم وضع جاری توانمندی هس//تهای کره شمالی شود و امکان مقابله با اشاعه هس//تهای این کشور را از امریکا بگیرد، مورد قبول دموکراته//ای کنگ//ره نیس//ت. دموکراتهای مجلس نمایندگان امریکا در پایان بیانیه مشترک خود، با تاکید بر اینکه دولت این کش//ور درباره هر توافقی با پیونگیانگ باید با کنگره مش//ورت کند، تصریح کردند: کنگره بر نظارت ش//دید روی توافق برج//ام با ایران پافش//اری ک//رد و در ارتباط با کره شمالی نیز نباید خواسته کمتری داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.