متن سند امضاشده ترامپ و کیمجونگاون

SMTnewspaper - - خبر -

بیانیه مشترک رییسجمهوری امریکا و رهبر کره شمالی پس از نشست آنها در سنگاپور در اختیار رس//انهها قرار گرفت. به گزارش ایس//نا به نقل از خبرگزاری رویترز، متن بیانیه به این ش//رح اس//ت: دونالد ترامپ، رییسجمهوری امریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی نخس//تین دیدار رودرروی خ//ود را ۲۱ ژوئن ۸۱۰۲ (۲۲خرداد۷۹۳۱) در س//نگاپور برگزار کردند. رییسجمهوری ترامپ و رییس اون تبادل نظری جامع و عمیق درباره مسائل مربوط به روابط امریکا و کره ش//مالی و برقراری صلح پایدار و دائم در ش//بهجزیره کره داش//تند. ترامپ متعهد به ارائه تضمینهای امنیتی به کره شمالی شد و اون نیز بر تعهد قاطع خود بر خلع سالح کامل هستهای شبهجزیره کره تاکید کرد. ترامپ و اون با تاکید بر این نکته که برقراری روابط جدید میان امریکا و کره ش//مالی به صلح و رفاه در ش//بهجزیره کره و جهان مرتبط اس//ت و با درک این نکته که اعتمادس//ازی میان دو طرف میتواند روند خلع سالح هستهای را گسترش دهد اعالم میکنند:

۱- امریکا و جمهوری دموکراتیک خلق کره متعهد به ایجاد روابط جدیدی میان امریکا و جمهوری دموکراتیک خلق کره مطابق با میل مردم دو کشور برای صلح و موفقیت میشوند.

۲- امریکا و جمهوری دموکراتیک خلق کره تالشهای مش//ترکی را برای ایجاد یک نظام صلح پایدار و باثبات در شبهجزیره کره آغاز میکنند.

۳- جمه//وری دموکراتیک خلق ک//ره با تاکید بر بیانیه ۷۲ آوریل ۸۱۰۲ (۷اردیبهش//ت ۷۹۳۱) پانمونجوم متعهد به تالش بهمنظور خلق س//الح هس//تهای کامل ش//بهجزیره کره میشود.

۴- امریکا و جمهوری دموکراتیک خلق کره متعهد میش//وند که موارد باقیمانده مربوط به اس//یران جنگی و مفقودان در جنگ را ازجمله با اس//ترداد گروهی که تاکنون شناسایی شدهاند، حل و فصل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.