افزایش تولید ۹۳ درصدی آند و ۸۲ درصدی کاتد مس

SMTnewspaper - - معدن -

میزان تولید آند و کاتد مس در ۲ ماه نخست س//ال ۷۹ به ترتی//ب ۹۳ و ۸۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی س//ازمان توس//عه و نوس//ازی مع//ادن و صنای//ع معدن//ی ایران، ش//رکتهای زیر مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران ش//امل «مس سرچشمه» و «مس می//دوک» در ماههای فروردین و اردیبهش//ت ۵۴ هزار و ۴۷۲ تن مس آند تولید کردند. این رقم در مدت مشابه س//ال گذشته، ۲۳ هزار و ۴۶۴ تن بود.

می//زان تولی//د کات//د ش//رکتهای «م//س سرچشمه» و «مس میدوک» در ۲ ماه نخست س//ال جاری، ۳۳ هزار و ۲۷۴ تن بود. این آمار در مدت مش//ابه سال گذش//ته، ۶۲ هزار و ۶۹ تن بود.

در ماهه//ای فروردی//ن و اردیبهش//ت ۷۹، ش//رکتهای«مس سرچش//مه»، «م//س س//ونگون» و «مس میدوک»، ۳۱۲ هزار و ۲۷ تن کنسانتره مس تولید کردند.

میزان تولید مدت مشابه سال گذشته، ۳۹۱ ه//زار و ۰۹۶ تن بود ک//ه حاکی از افزایش ۰۱ درصدی این محصول است.

همچنین در ماههای یاد شده، مجتمع مس سرچش//مه ۴۵۷ تن و مس سونگون ۵۵۳ تن «کنس//انتره مولیب//دن» تولید کردن//د که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته(۰۱۲۱ تن و ۹۵۲ تن کنس//انتره مولیبدن)، به ترتیب ۸۳ درص//د کاهش و ۷۳ درصد رش//د نش//ان میدهد.

۳ مجتمع مس سرچش//مه، مس سونگون و م//س میدوک در مدت یاد ش//ده، ۹ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۲۴ تن س//نگ س//ولفیدی تولید کردند.

ای//ن رقم در مدت مش//ابه س//ال گذش//ته، ۸ میلی//ون و ۲۶۸ ه//زار و ۴۷۲ ت//ن ب//ود که نش//اندهنده افزای//ش ۸ درص//دی تولید این محصول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.