افزایش نرخ فوالد آلیاژی ادامه ندارد

SMTnewspaper - - صنایع معدنی -

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسامی، گفت: افزایش نرخ فوالد آلیاژی ادامه ندارد و در شــرایطی که به لحاظ روانی و عملکرد ســامانه تخصیصی ارز از سوی بانک مرکزی به تعادل و ثبات برسیم، قیمتها کاهش پیدا میکند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رمضانعلی سبحانیفر، درباره دالیل افزایش ۹۴ درصدی فوالد آلیاژی و تاثیر آن بر تولیدات صنایــع دیگر، اظهار کرد: بخشــی از وضعیت بــازار و افزایش قیمتها ناشــی از بار روانی اســت. با توجه به شرایط به وجود آمــده، خروج امریــکا از برجام آثار روانی بــه تولیدکنندگان و جامعه القا کرده است.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسامی با بیــان اینکه بخش دیگــری از افزایش قیمتهــا به دلیل روان نبودن شــیوه و فرمول تخصیص ارز در سامانه نیماست، گفت: مشکات خاصی در زمینه سامانه، اطاعاتی که در سامانه قرار میگیرد و نحوه کارکردی که باید ســامانه داشته باشد، وجود دارد.

نماینده مردم ســبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اســامی، ادامه داد: به نظر میرسد این فرآیندها برای افراد بسیاری، شفاف نیست. از این رو تاخیری به وجود آمده و این مسیر باید روانتر شود.

این نماینده مردم در مجلس شــورای اسامی گفت: افزایش نرخ فوالد آلیاژی ادامه ندارد و در شــرایطی که به لحاظ روانی و عملکرد سامانه تخصیصی ارز از سوی بانک مرکزی به تعادل و ثبات برسیم، قیمتها کاهش پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.