راهپیمایی «ماتادورها» در اعتراض به استخراج اورانیوم

بار دیگر در اسپانیا برپا شد

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

آسیبهای زیس//تمحیطی برآمده از معدنکاری، بار دیگر به اعت//راض گروههای مدافع محیطزیس//ت و به دنبال آنها افکار عمومی انجامید؛ این بار در اسپانیا و در اعتراض به استخراج اورانیوم.

ب//هگزارش بهنق//لازماینینگ،رس//انههای اس//پانیایی خبر از راهپیمایی ۳ تا ۵ هزار نفر میدهند که از ش//هرهای مختلف اس//پانیا، پرتغال و فرانسه گرد هم آمدند. این گردهمایی در واقع راهپیمایی بود که در روزهای تعطیل آخر هفته گذش//ته در شهر ساالمانکای اسپانیا رخ داد و شرکتکنندگان آن مخالفت خود را با استخراج یک معدن اورانیوم نشان دادند. این معدن در ش//هر رتورتیلوی این کش//ور قرار دارد و در پروژهای با عنوان «معدن ساالماناکا» استخراج میشود؛ ساالماناکا مهمترین معدن ش//رکت «بِرکلیاِنِرجیا» است و ذخایر اورانیوم موج//ود در منطقه «رتورتیلو-س//انتیداد» در شمال غربی این کشور را در بر دارد.

مطالعات پیشامکانس//نجی این پروژه در س//پتامبر ۳۱۰۲(ش//هریور ۲۹۳۱) کامل شده و در نوامبر ۵۱۰۲ میالدی(آب//ان ۴۹۳۱) ب//ه روز ش//د. مطالع//ات قطعی امکانس//نجی نیز در م//ه ۶۱۰۲(اردیبهش//ت ۵۹۳۱) انجام ش//د و تولید در سال گذش//ته میالدی آغاز شد. س//رمایهگذاری کلی که برای ورود این پروژه به مرحله تولید صرف شد، ۴/۱۸ میلیون دالر بود. عمر این معدن ۸۱ س//ال و نرخ ساالنه فرآوری کانی در این پروژه ۲/۵ میلیون تن در سال برآورد شد.

گروهه//ای زیس//تمحیطی از ماهه//ا پی//ش از ای//ن راهپیمای//ی، اعتراض خود را ب//رای چندمین بار به این پروژه اعالم ک//رده و اقدامات گوناگون//ی برای ممانعت از ادامه آن انج//ام داده بودند. جدیدترین این اقدامات، تجمعی بود که جنبش ضدهس//تهای ایبریایی(منسوب به ش//به جزی//ره ایب//ری در جنوب غربی اروپ//ا) آن را س//ازماندهی کرده ب//ود. البته اعضای ای//ن جنبش در تالش ب//رای تعطیلی همه پروژههای انرژی هس//تهای هستند.

فع//االن مخالف فعالی//ت این مع//دن در گفتوگو با روزنامهن//گاران محلی اظهار کردند ای//ن راهپیمایی را در روزهای تعطیل آخر هفته گذش//ته برگزار کردند تا از جو سیاس//ی موجود بهرهمند شوند؛ جوی که برآمده از انتص//اب پدرو س//انچز به عنوان نخس//ت وزیر جدید اسپانیاس//ت و همچنی//ن از رس//وایی مربوط به فس//اد ماریانو راخوی، نخس//توزیر پیش//ین این کش//ور تاثیر میپذیرد.

بنا بر گفته افراد ش//رکتکننده در ای//ن راهپیمایی، اکتشاف اورانیوم در شهر ساالمانکا تاثیر زیستمحیطی ج//دی بر س//المت مردم پرتغ//ال و اس//پانیا دارد. آنها همچنین معترضند که این پروژه به دلیل قیمت پایین اورانیوم صرفه اقتصادی زیادی ندارد و شمار فرصتهای شغلی که در آن برای مردم محلی ایجاد میشود، بسیار کم اس//ت؛ همچنین از آنجا که در اروپا روال این است که معادن با آلودگی زیاد تعطیل ش//وند، این معدن نیز باید تعطیل شود.

با این وجود ش//رکت برکلی در اظهارنظرهای پیشین در این باره گفته که پروژه ساالمانکا بیش از ۰۵۴ شغل مس//تقیم و ۲هزار شغل غیرمس//تقیم در منطقه ایجاد ک//رده، در حال//ی که این منطقه پی//ش از این به دلیل توقف فعالیتهای معدنی با بیکاری فلجکنندهای روبهرو بوده است.

ای//ن ش//رکت معدنی ک//ه دفات//ر آن در ش//هرهای ساالمانکا و لندن مستقر اس//ت، همچنین مدعی است که پروژه یادش//ده از «باالترین اس//تانداردهای امنیتی و زیس//تمحیطی اتحادی//ه اروپا» پی//روی میکند که شدیدترین و سختگیرانهترین نوع قوانین زیستمحیطی در این قاره معرفی میشود.

در همی//ن حال چن//د روز پیش از اعتراض ش//رکت برکلی در ۶ ژوئن(۶۱ خرداد) اعالم شد که این شرکت، تنها ش//رکت اس//پانیایی شناختهش//دهای است که در فهرس//ت اعضای اصلی هیات مدیره بورس اوراق بهادار لندن قرار دارد.

اس//پانیا در س//الهای گذشته نیز ش//اهد اعتراض به فعالی//ت این معدن بود. در همین زمینه، گروهی به نام «برنامه اورانیوم را متوقف کنید» در ۰۳ اکتبر ۶۱۰۲(۹ آبان ۵۹۳۱) در همین ش//هر(رتورتیلو) فراخوانی برای اعت//راض به فعالیت این معدن صادر کرد. در آن س//ال فع//االن مخالف ای//ن معدن تصمیم گرفتن//د در مقابل دفاتر این شرکت، تجمع و مخالفت خود را با پروژههای روب//ازی که ب//ر مزارع و چش//مههای آب گ//رم اطراف تاثیر منفی میگذارند و س//المتی س//اکنان را به خطر میاندازند، اعالم کنند.

بدتری//ن م//ورد آس//یبهای زیس//تمحیطی برآمده از ای//ن مع//دن ب//ه منطق//ه حفاظت ش//دهای ب//ه نام «ِردنِیِچ//ر۰۰۰۲» برمیگرد که حوالی مناطق کاس//تیا و لئون مس//تقر اس//ت. در این منطقه درختهای بلوط ۰۰۱ ساله برای س//اخت جاده از ریشه کنده شدند، در حالی که شرکت معدنکاری قول داده بود در جایی دیگر نمونههایی از این درختان را بکارد.

بنا بر گفته شرکتکنندگان در این راهپیمایی، اکتشاف اورانیوم در شهر ساالمانکا تاثیر زیستمحیطی جدی بر سالمت مردم پرتغال و اسپانیا دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.