چین در زیمبابوه کارخانه فوالد میسازد

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

هلدین//گ «سینگش//ان» چی//ن، ق//رارداد ۱میلی//ارد دالری با زیمباب//وه امضا کرده تا پس از پای//ان مطالعات امکانس//نجی، کار س//اخت کارخان//ه ف//والدی را در ای//ن کش//ور آغاز کند. ب//ه گزارش چی//الن، دولت زیمباب//وه در تالش اس//ت س//رمایهگذاری خارج//ی را ب//ه ویژه در بخش مع//ادن و صنای//ع معدنی ب//رای احیای اقتص//اد خود در س//الهای آین//ده جذب کند. وزی//ر معادن این کش//ور اعالم ک//رده قراردادی که با یکی از مس//ئوالن سینگش//ان امضا شده، ۵۲ س//اله بوده و این کارخانه فوالد قرار اس//ت ساالنه ۲ میلیون تن فوالد تولید کند. هلدینگ سینگش//ان، ای//ن پروژه را به وس//یله ش//رکت «آفروچایم» که ش//رکت محلی این هلدینگ در زیمبابوه و تولیدکننده کروم اس//ت، اجرا خواهد کرد. موضوع س//رمایهگذاری خارجی از س//ال گذش//ته و پس از شکس//ت نخستوزیر پیشین زیمبابوه در انتخابات، به عنوان فرصت مناس//ب این کش//ور برای توسعه اقتصادی مطرح شد اما انتظار میرود س//رمایهگذاران ت//ا انتخابات ماه آین//ده، از اجرای تعهدات خودداری کنند. گفته میشود طرح فوالد زیمبابوه با عنوان «زیسکو»

در ابتدای بحران اقتصادی در س//ال ۸۰۰۲ میالدی(۷۸۳۱ خورشیدی) متوقف شد اما اکنون سازمان طرح و توسعه چین اعالم کرده قصد دارد ۲ میلیارد دالر برای احیای این پروژه سرمایهگذاری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.