سمینار آموزشی کمترین خاموشی در کردستان

SMTnewspaper - - استان -

مدیرعام//ل ش//رکت توزیع نیروی برق اس//تان کردستان در سمینار آموزشی «کمترین خاموشی با همراهی مردم و مس//ئوالن» بر ل//زوم همکاری جدی مش//ترکان تعرفههای گوناگون برای گذر از تابستان، بدون خاموشی تاکید کرد و گفت: باتوجه به کمبود بارش در س//ال ج//اری و کاهش ذخیره آب پشت س//دها، امکان تولید برق از نیروگاههای برقآب//ی در کش//ور وجود ن//دارد، بر این اس//اس ح//دود ۵ ت//ا ۶ هزار مگاوات کاه//ش تولید برق در کش//ور وج//ود دارد و در صورت هم//کاری نکردن شهروندان، خاموش//ی و قطعی برق اجتنابناپذیر خواه//دبود.ب//هگ//زارش ازکردس//تان، هی//وا لهونیان اظهار کرد: باتوج//ه به کمبود تولید ب//رق در کش//ور برنامه کاه//ش و مدیریت مصر ف با جدیت بیش//تری در دس//ت اجرا است؛ از این رو س//هم کاهش مصرف ۰۵ مگاوات برق برای استان کردس//تان در نظر گرفته شده و اگر این رقم تحقق پی//دا نکن//د ناگزیر ب//ه اعمال خاموش//ی خواهیم بود. مدیرعامل ش//رکت توزیع نیروی برق اس//تان کردستان ادامه داد: مدیریت مصرف برق به معنی مص//رف نکردن برق نیس//ت بلکه ه//دف از اجرای برنامهه//ای مدیریت مصرف، انتقال مصارف باالی برق به س//اعات غیر اوج بار اس//ت و ش//هروندان با اعمال راهکارهای آس//ان میتوانند صنعت برق را در تحقق این برنامهها یاری دهند. وی یادآور ش//د: حدود ۰۰۵ هزار مش//ترک برق اس//تان در بخش خانگی هس//تند و در صورتی که این مشترکان در س//اعات اوج مصرف با خاموش ک//ردن المپهای اضافی یا وس//ایل الکتریکی پرمصرف غیرضروری ح//دود ۰۰۱ وات از مصرف خ//ود را کاهش دهند، عب//ور از فصل تابس//تان کار س//ختی نخواهد بود. لهونیان با اش//اره به اینکه حدود ۶۱ هزار کیلومتر فشار ضعیف و فشار متوسط و ۲۱ هزار پست توزیع در اس//تان وج//ود دارد، افزود: بازدی//د، تعمیرات و نگهداری س//االنه این ش//بکه گس//ترده نیازمند صرف هزینه و بودجه فراوانی است و انتظار میرود ادارهها و س//ازمانها با پرداخت به موقع بدهیهای ب//رق مصرفی خود زمینه خدمترس//انی بیش//تر صنعت برق به شهروندان را فراهم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.