کاغذ ارز ۰۰۸۳ تومانی گرفت

SMTnewspaper - - استان -

بهدنبال ب//اال گرفتن بح//ران در زمینه عرضه کاغ//ذ چاپ و تحری//ر و همچنین افزایش کمس//ابقه نرخ برخ//ی انواع کاغذ و مق//وا در ب//ازار، کارگ//روه کاغذ کش//ور جلسهای اضطراری تشکیل داد. به گزارش مهر، جلس//ه ۴ساعته کارگروه کاغذ کشور ب//رای مه//ار بح//ران در بازار ای//ن کاالی استراتژیک حوزه چاپ و نشر با موافقت بانک مرکزی برای تخصیص ارز ۰۰۸۳ تومان//ی برای واردات کاغذهای چاپ و تحریر، پایان یافت. این نشس//ت در واقع پنجمین جلسه بررسی وضعیت تامین و عرضه انواع کاغذ بود که به پیش//نهاد کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بهطور فوقالعاده با حضور تمامی اعضای این کارگروه (بهجز نماینده معرفی ش//ده از مجلس ش//ورای اس//المی) در محل معاونت ام//ور اقتص//ادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تش//کیل ش//د. همایون امیرزاده، مس//ئول کارگ//روه کاغ//ذ وزارت فرهنگ و ارش//اد اسالمی ضمن مثبت ارزیابی کردن این جلسه ۴ساعته، درباره تصمیمهای گرفته شده در آن گفت: مهمترین دستاورد جلسه امروز این بود که براس//اس اعالم رس//می نماینده بانک مرکزی از این پس کاغذ چاپ و تحریر بدون واس//طه مشمول دریافت ارز ۰۰۸۳ تومانی خواه//د بود و دیگ//ر واردکنندگان کاغذ هیچ الزام//ی به پرداخت ارز ۰۰۲۴ تومانی ندارند. مس//ئول کارگروه کاغ//ذ تاکید کرد: همچنین مقرر ش//د تخصیص ارز یادشده که درگذشته بعد از ترخیص کاغذها انجام میشد، از این پس در زمان خرید محمولههای کاغذ انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.