نامگذاری میدانی به نام «سیفاهلل داد» در آبادان

SMTnewspaper - - استان -

براس//اس تفاهمنامه مشترک سازمان سینمایی و منطقه آزاد اروند، میدانی در آبادان با نام«س//یفاهلل داد» کارگردان فقید س//ینما نامگذاری میشود. به گ//زارش ،بهمنظورتوس//عهونگرشعدالت فرهنگ//ی در منطق//ه آزاد ارون//د تفاهمنامهای بین س//ازمان س//ینمایی و منطقه آزاد اروند منعقد شد. ایجاد ش//عبه موزه ملی س//ینمای ایران در آبادان با مس//اعدت منطقه آزاد اروند، ایجاد مرکز آموزش فیلمس//ازی و س//ینمایی، حمایت از ساخت پردیسهای سینمایی ازسوی بخش خصوصی، ایجاد دبیرخانه دائمی بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر، نامگذاری میدانی به نام سیفاهلل داد (سینماگر فقید و ش//هیر خرمش//هری)، مشارکت و کمک به ساخت س//النهای کوچک در ش//هر آبادان و خرمش//هر و برگزاری همزمان جش//نواره فیلم فجر، فیلم مستند (سینما حقیقت)، فیلم کودک و نوجوان و جشنواره بینالملل//ی فیلم کوتاه با مش//ارکت و کمک منطقه آزاد اروند از موضوعات مهم این تفاهمنامه است. این تفاهمنامه ب//ه مدت ۴س//ال مورد تواف//ق طرفین خواهد ب//ود و به امضای محمدمهدی حیدریان، رییس س//ازمان س//ینمایی و اسماعیل زمانی، مدیرعامل منطقه آزاد اروند رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.