اظهارنامههایی که سینماگران را از مالیات معاف کرد

گزارشی از روزهای شلوغ خانه سینما و سازمان امور مالیاتی

SMTnewspaper - - استان -

این روزها اگر سری به خانه سینما در خیابان بهار بزنید، شاهد حضور طیفهای گوناگونی از س//ینماگران هس//تید که برای پر کردن اظهارنامه مالیاتیشان مراجعه کردهاند.

به گزارش ، براساس اطالعیهای که خانه سینما منتشر کرده، هنرمندان موظفند تا ۱۳ خرداد ۷۹ اظهارنامههای مالیاتی خود را تکمیل و ارس//ال کنند و در صورتی که اطالعاتشان به دقت وارد نش//ود، ممکن است ش//امل معافیت مالیات بر درآمد نش//وند، به همین منظور خانه س//ینما مکانی را فراهم کرده که هنرمن//دان میتوانند با رجوع به این مکان؛ اظهارنامههایش//ان را ب//ا کمک کارشناس//انی که ب//ه این امر اش//راف دارند و مورد تایید اداره مالیاتی هس//تند، پر کنند. ناص//ر عنصری، قائممقام خانه س//ینما با اشاره به اینکه امس//ال کارشناسانی مورد تایید اداره مالیات در خانه س//ینما حضور دارن//د تا به ثبت اظهارنامه مالیاتی هنرمن//دان کمک کنند، از هنرمندان خواس//ت هرچه زودت//ر به خانه س//ینما مراجعه کنند و کارش//ان را به روزهای پایانی موکول نکنند. او در ادامه یادآور ش//د: فرآیند پر کردن و تحویل اظهارنامههای مالیاتی را هر سال درخانه سینما داشتیم اما امس//ال زمان اجرای آن از تیر به خرداد منتقل شده است. تا جایی که من به خاطر دارم در س//الهای گذش//ته این امر را به شکلهای گوناگونی در خانه سینما اجرا کردهایم اما امسال برای اینکه با مش//کالت کمتری روبهرو شویم، تصمیم گرفتیم از یک تیم حرفهای که مورد تایید اداره مالیات باشد، کمک بگیریم.

او تصری//ح کرد: بهطورعمده مش//کالت ما به ای//ن دلیل بود که در این س//الها مس//ئولیت تامین نیروها و تجهیزات برعهده خودم//ان بود و همین ام//ر کار را برای ما س//ختتر کرده بود؛ بنابراین امسال تصمیم گرفتیم با مشورت آقای فرامرزی، مشاور مالیاتیمان، این کار را به یک تیم حرفهای واگذار کنیم که مورد تایید س//ازمان امور مالیاتی هم باش//د. این کارشناس//ان در این روزها در خانه س//ینما حضور دارند و اگر کس//انی در پر کردن فرم مالیاتیشان دچار مشکل ش//وند میتوانند با مشاوره با این کارشناسان مشکالت خود را برطرف کنند.

قائممقام خانه س//ینما اضافه کرد: ما در س//الهای گذش//ته هم مشاوره و کارشناس داش//تیم اما نمیتوانستیم به این دقت فعالیت کنیم زیرا آنها بهطورعمده کسانی بودند که به تجربه یاد گرفت//ه بودند که باید برای ثبت اطالعات چه کاری انجام دهند و نسبت به این امر اش//راف کافی نداشتند؛ بنابراین امسال یک مش//اور مالیاتی از خود سازمان امور مالیاتی گرفتیم که بهنوعی به استخدام ما دربیاید که هم در این مدت یعنی تا پایان خرداد در خانه سینما حضور دارد و هم در برخی روزهای هفته در طول س//ال در این مکان حضور خواهد داشت تا هم مشکالت مالیاتی هنرمندان برطرف شود و هم کارگروهی که از طرف خانه سینما برای ح//ل و فصل وضعیت مالیاتی هنرمندان به س//ازمان امور مالیاتی میروند، درگیریهای کمتری داشته باشند.

عنصری در ادامه اظهار کرد: فرآیند پر کردن اظهارنامه تا ۱۳ خرداد ادامه دارد و به تمام اعضای خانه سینما نیز تکتک پیام دادیم و اطالعرس//انی کردیم. همچنی//ن در آن پیام مدارکی را که الزم اس//ت همراه خود داشته باش//ند، اعالم کردهایم (کارت ملی، شناس//نامه، کپی اظهارنامه س//ال گذش//ته، کد رهگیری پیشثبتن//ام). بنابرای//ن باید همه آن چند مدرک یادش//ده را همراه خود داش//ته باش//ند. در روزهای گذش//ته مشکالتی در تنظیم و ارس//ال اظهارنامه تع//دادی از هنرمندان بهدلیل همراه نداش//تن این مدارک بهویژه کس//انی که سال گذشته اظهارنامه مالیاتی داشتند و کپی آن را نیاورده بودند، ایجاد شد.

داوود فرامرزی، مش//اور مالیاتی خانه س//ینما نی//ز درباره پر کردن اظهارنامه مالیاتی هنرمندان بیان کرد: براساس بند «ل» ماده ۹۳۱ قانون مالیات مس//تقل کشور تسهیالتی برای جامعه هنری وجود دارد و بهصراحت عنوان شده فعالیتهای هنری که شامل ۳۳ دسته میشود معاف از مالیات هستند. البته هر کدام براس//اس تعریفی که خانه س//ینما یا آن تشکل صنفی برای آن در نظ//ر گرفته در اداره مالیات ثبت ش//دهاند. تا پیش از اجرای قان//ون جدید که در ۰۳ تیر ۴۹ تصویب ش//د و از س//ال ۵۹ به اجرا درآمد معافیت مالیاتی برای هنرمندان داش//تیم اما از سال ۵۹ ب//ه بعد نرخ صفر مالیاتی در نظر گرفته ش//د؛ بنابراین باید اطالعات مالیاتی افراد در س//امانه وارد ش//ود، با این حال چون بند «ل» همچنان به قوت خود باقی و تایید شده است، مالیات آنه//ا صفر در نظر گرفته میش//ود. داوود فرامرزی با بیان اینکه عمده اختالفها از جایی آغاز میش//د که افراد درآمدشان را در اظهارنامه مالیاتی در مکان اش//تباهی ثبت میکردند؛ در نتیجه شامل معافیت مالیاتی نمیشدند، اظهار کرد: بعد از ایجاد چنین مش//کالتی هیاتهای تخصصی ایجاد و براساس تفاهمنامههایی بین وزیر ارش//اد و وزیر اقتص//اد راهکارهایی برای آن پیشبینی ش//د که اکن//ون این مش//کالت کاهش یافته اس//ت. البته برای رسیدن به شرایط ایدهآل زمان زیادی الزم است. نگاه هنرمندان بهطورعمده اینگونه اس//ت که در کل معاف از مالیات هستند؛ بنابرای//ن هیچ کاری نباید انجام دهن//د، در حالیکه باید به این نکته توجه کنند که برخورداری از معافیت مالیاتی، یک ش//رط اصلی دارد و آن تسلیم اظهارنامه است.

مش//اور مالیاتی خانه سینما در پایان گفت: در قانون جدید ۳ گروه برای هنرمندان ایجاد شده که براساس رقم درآمدشان در س//ال، در آن گروهها قرار میگیرند. کس//ی که باالترین درآمد (۵/۱ میلیارد تومان در س//ال) را داش//ته باش//د در گروه یک و کس//انی که درآمدهای کمتری داشته باش//ند در گروههای ۲ و ۳ قرار میگیرند. هنرمندان باید گروه مناس//ب خود را براساس درآمدشان شناسایی کنند. حتی کسانی که در دوره مالیاتی سال ۶۹ فعالیتی نداشتهاند از آنجایی که ممکن است حسابهایی از پیش داشته باش//ند، باید اظهارنامهشان را پر کنند، در غیر این صورت معافیتشان باطل میشود. هر درآمدی از محل فعالیتها و قراردادهای هنری مش//مول معافیت است و بهتر است بهدلیل ارائه نکردن اظهارنامه منتفی نش//ود. مجموع زمانی که صرف پر کردن این فرم مالیاتی میشود، فقط ۰۱ دقیقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.