برای بهرهمندی ایران از منافع برجام تالش و اقدام عملی میکنیم

مکرون در مذاکره تلفنی با روحانی تاکید کرد

SMTnewspaper - - صفحه اول -

رییسانجمهوری اسللامی ایران و فرانسه عصر سهشنبه در تماس تلفنی، درباره روابط دوجانبه، منطقهای و مسائل مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، گفتوگو و تبادلنظر کردند. رییسجمهوری فرانسلله در این تماس تلفنللی با تاکیللد دوباره بر اینکه پاریس به برجام پایبند اسللت و تمام تاش خود را برای حفظ آن بهکار گرفته، از یک سلسله اقدامها و راهحلهای عملی بهمنظور بهرهمندی ایران از منافع ماندن در برجام خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.