رییسجمهوری دستور داد اجناس انبارها به سرعت روانه بازارشود

SMTnewspaper - - صفحه اول -

رییللس دفتر رییسجمهوری گرانی را از مهمترین موضوعات مطرح شللده در نشسللت دیروز هیات دولت عنوان کرد و گفت: رییسجمهوری امروز (روز گذشللته)بر این مسئله تاکید کردند و دستور دادند برای مهار گرانی همه سازمانهای ذیربط ورود کننللد و اجنللاس داخل انبارها به سللرعت در اختیار مردم قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی در پایان جلسلله هیات دولت در جمللع خبرنگاران اظهار کرد: درحالحاضر شللاهد هسللتیم حتللی بخشهایللی کلله ارز ۰۰۲۴ تومانی دریافللت میکنند، محاسللباتی که برای فروش انجام میدهند، با ارز باالتر اسللت و رییسجمهوری خواسللت تمام سللازمانهای ذیربط به این موضوع رسللیدگی کنند. از طرف دیگر اجناسللی که در انبارها وجود دارد، باید به سرعت روانه بازار شود و در اختیار مردم قرار گیرد. رییس دفتر رییسجمهوری درباره گرانی خودرو گفت: در چند روز گذشته، فضای روانی و احساسی ایجاد شد و در جلسه امروز خواسته شد خودروسازان با قیمتهای مصوب، خودرو را در اختیار مردم قرار دهند.

واعظی با بیان اینکه گرانی از موضوعات جدی اسللت، افزود: رییسجمهللوری امروز بر این مسللئله تاکید و هملله وزیران و سللازمانها را مسئول کردند و قرار شد روز دوشنبه هفته آینده ایشللان جلسهای برای تصمیمگیری نهایی داشته باشند. رییس دفتللر رییسجمهوری ادامه داد: در زمینه ارز هم به مواردی که ثبت سفارش میکنیم، ارز ۰۰۲۴ تومانی اختصاص میدهیم و مشللکلی در این زمینه نداریم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شللیوهنامه خاصی برای این موضوع تهیه شللده، اظهار کرد: در جلسلله امروز اولویتها تعیین شللد اما باید توجه داشت که این مسللائل جزو مسللائلی اسللت که باید درباره آنها با اصناف، تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مشورت شود تا برای اجرای آن اقناع ایجاد شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره مسکوت ماندن الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسللم و اینکه برخی بهدنبال حداکثرسللازی مطالبات از دولت هسللتند، گفت: ما از طرف دولللت از رهبری قدردانی میکنیم که دسللتور دادند جلسلله سللران قوا برای موضوعات اقتصادی برگزار شللود. تاکنون دو جلسه تشکیل شده و جلسه سللوم هم در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه مطالبللی که در مجلس درباره الیحه مبارزه با پولشللویی مطرح شد، درسللت نیسللت، گفت: اینکه برخی نمایندگان صفاتی به دیگران بدهند، در شللأن نمایندگان نیست. سایر اعضای کابینه دوازدهم هم در حاشیه جلسلله دیروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران به پرسشهای آنها پاسخ دادند.

۰۸ درص/د قش/ر آس/یبپذیر حمای/ت غذای/ی ‹ دریافت کردند

علللی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفللاه اجتماعی با اعام اینکه ۰۸ درصد قشللر آسللیبپذیر حمایت غذایی دریافت کردهاند، افللزود: برنامه حمایت غذایی از قشللر آسللیبپذیر هر ماه ادامه دارد؛ مانند غذارسانی به کودکان روستاهای محروم و مرزی. این کار همیشگی اسللت و تعطیلبردار نیست. وی ادامه داد: امروز در جلسلله هیات دولت فرصت نکردیللم درباره تبصره ۴۱ بحث کنیللم. بهطورتقریبی یکی از مهمتریللن موضوعات این تبصره حمایت غذایی اسللت. موضوع دیگر بیمه زنان سرپرست خانوار است و درباره افزایش مستمری مددجویان نیز صحبت میکنیم. امسال میخواهیم حدود یک میلیون نفر را به این پوشش اضافه کنیم. بخشللی از موضوع تبصللره ۴۱ هم به بیمههای اجتماعی بازمیگردد.

‹ تشکیل کمیسیون مقاومت و کمآبی در دولت

عیسی کانتری، رییس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: کمیسیون جدیدی در دولت به نام کمیسیون مقاومت و کمآبی تشللکیل شللده که سیاسللتهایی را دنبال میکند تا کشور با کمآبی سللازگار شود. وی افزود: همه دنیا میدانند که ما کشور کمآبی هستیم و باید در مصرف آب صرفهجویی کنیم. در حوزه آب بچه پولدار نیستیم که هر کاری دلمان خواست، بکنیم.

‹

اردکانیان، وزیر نیرو درباره شللایعه انتقال آب کارون به بصره اظهار کرد: بهطوررسمی اعام میکنم هیچ برنامهای برای انتقال آب به بیرون مرزها در هیچ شرایطی نداریم. چنین مباحثی در دهلله ۰۸ هم مطرح اما منتفی شللد و اکنون هللم این بحثها منتفی اسللت. وی در پاسخ به پرسشی درباره گرانی تعرفههای بللرق تصریح کرد: براسللاس مصوبلله دولت از اول اردیبهشللت تعرفههای برق افزایش ۷ درصدی داشللته است. در این جلسه هیات دولت همچنین موضوعللات اختصاص اعتبار برای تامین آب نخلسللتانهای شادگان در استان خوزسللتان و تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در سال ۷۹ مورد بررسی و تصمیم گیللری قرار گرفت و با اختصاص مبلغ ۰۰۲ میلیارد ریال اعتبار بهمنظور رفع مشکات تامین آب نخلستانهای شادگان موافقت شد.

‹ تکذیب انتقال آب کارون به خارج از کشور دریافت اجباری کمک به مدرسه؛ ممنوع

سللیدمحمد بطحایی، وزیر آمللوزش و پرورش گفت: تیمی را موظف کردیم تا تخلفات هنگام ثبتنام دانشآموزان را گزارش دهد تللا دوباره شللاهد ثبتنام نشللدن دانشآمللوزان به بهانه پرداخت نکردن «کمک به مدرسه» نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.