همکاری شرکتهای کوچک و متوسط با ایران در اولویت است

SMTnewspaper - - خبر -

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا عصر سهشنبه در جلسه پارلمان اروپا با برش//مردن اقدامهای انجام شده برای حفظ توافق هستهای با ایران، گفت: هماکنون تمرکز روی ش//رکتهای کوچک و متوس//ط اروپایی است که ارتباط کمتری با بازار امریکا دارند.

به گزارش ایرنا، موگرینی گفت: مشغول کار روی اقدامه//ای عینی با هدف حفظ همکاری با ای//ران در حوزههای کلیدی، از جمله بانکی و فاینان//س، تجارت و س//رمایهگذاری، نفت و حملونقل هس//تیم. وی ادام//ه داد: مهمترین چال//ش کنونی م//ا، یافت//ن راهحلهایی برای تعامالت بانکی و فاینانس است. این موضوعها هم در س//طوح سیاس//ی و هم در نشستهای کارشناسی فش//رده که بهطورعمده روزانه در تهران و بروکس//ل برگزار میش//وند، در دست بررسی اس//ت. تنها راه نتیجهبخش بودن این فعالیتها، اقدام جمعی اعضا در سطح اتحادیه اروپا و نیز اقدامهای فردی هر کشور به شکلی هماهنگ است، به همین دلیل تصمیم گرفتیم ش//بکهای از نمایندگان معرفی ش//ده از سوی ه//ر ی//ک از اعضای اتحادی//ه اروپا تش//کیل دهیم تا کار با هماهنگی و تاثیرگذاری بیش//تری ادامه یابد. موگرین//ی اف//زود: ایران ه//م باید س//هم خ//ود را انجام ده//د. تهران باید اس//تانداردهای خود در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود بخشد و اصالحات بانکی را توسعه دهد. اینها گامهای اساسی برای جذب بیشتر بانکها و شرکتهای اروپایی است. وی در انتق//اد از خ//روج امریکا از برجام با اش//اره به نشس//ت س//ران امریکا و کره شمالی گفت: این همان مسیری اس//ت که جامعه جهانی و اتحادی//ه اروپا برای بی//ش از یک دهه با ایران دنبال کرد و 3 س//ال پیش ب//ه امضای برجام منجر شد. موگرینی هر جایگزین دیگری برای برجام را دارای پیامدهای «فاجعهبار» خواند و گف//ت: عزم ما برای حفظ برجام، در راس//تای منافع امریکا هم هست زیرا این توافق هم برای امنی//ت اروپا و هم امریکا و خاورمیانه ضروری است. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با اش//اره به ۱۱ گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتم//ی در تایید پایبن//دی ایران به برجام، گف//ت: موضع اروپا تغییری نک//رده و همچنان ب//ه اجرای موثر و کامل این توافق پایبند هس//تیم. وی ادام//ه داد: بخ//ش عمدهای از جامع//ه جهانی از برج//ام حمایت کردهاند ک//ه علت آن واقعگرایانه و تنها در نتیجه نبود جایگزینی بهتر و جلوگیری از یک مسابقه تسلیحاتی دیگر در خاورمیانه است. این حمایت را من هر روزه در نشس//تها و دیدارها میبینم. موگرینی گفت: اروپا مس//ئول اس//ت که ش//یوه حفظ یکی از معدود س//تونهای کارآمد ساختار عدم اشاعه تسلیحات هستهای را با شریکان خود بررسی کند. مس//ئول سیاس//ت خارجه اتحادیه اروپا ب//ا بیان اینکه اجرای تعهدات هس//تهای دیگر طرفها در برجام ادام//ه دارد، افزود: چین به پروژههای مربوط به مدرنسازی رآکتور اراک ادامه میدهد و پروژه تبدیل تاسیس//ات فردو ب//ه یک مرکز فیزیک و فناوری هم با همکاری روس//یه در جریان است. موگرینی تاکید کرد: اجرای تعهدات اقتصادی برجام هم باید ادامه یابد زیرا برداش//تن تحریمها و فرصتهایی که این موضوع برای عادیس//ازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران ایج//اد میکند، دیگر بخش اساس//ی توافق اس//ت. وی با اش//اره به خروج برخی شرکتها از ایران، ادامه داد: این موضوع فش//ار زیادی در عرصه سیاس//ت داخلی ایران بهویژه از سوی آنهایی که همواره با این توافق مخالف بودند، ایجاد کرده است. از سوی دیگر اعتبار کل جامعه جهانی و نظام س//ازمان ملل متحد زیر سوال رفته اس//ت. موگرینی درباره زمینهچین//ی ایران ب//رای توس//عه توانمندی هستهای گفت: آشکار است که اقدامهای اعالم ش//ده ایران نقض توافق نیست، اما کمکی هم به اعتمادسازی نمیکند. موگرینی با تاکید بر اینکه در زمان مذاکرات ب//ا ایران، هر موضوع غیرهس//تهای کنار گذاشته ش//ده بود، گفت: برجام هی//چ گاه قرار نبود همه مش//کالت ما با ای//ران را حل کند. اما ای//ن توافق، روزنهای برای رس//یدگی به دیگ//ر نگرانیهای مرتبط با ایران گش//وده اس//ت. حفظ برجام میتواند زمینه بهتری را برای رس//یدگی به این موارد ایجاد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.